کمک هزینه درمان برای دختر خانواده

o

کمک هزینه درمان برای دختر خانواده

شمارنده پرونده: ۱۱۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۶۲
۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴۲۲,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴۲۲,۰۰۰

تومان

۰

دختر خانواده تحت عمل جراحی قرار گرفته و در بیمارستان می باشد . مادر سرپرست خانواده ناتوان در پرداخت هزینه های درمان می باشد. با حمایت از این پرونده کمک حال مادر خانواده باشیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۲۲,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۴۰۰

دختر خانواده تحت عمل جراحی قرار گرفته و در بیمارستان می باشد . مادر سرپرست خانواده ناتوان در پرداخت هزینه های درمان می باشد. با حمایت از این پرونده کمک حال مادر خانواده باشیم.