کمک هزینه خرید ماشین لباسشویی برای مادر خانواده

o

کمک هزینه خرید ماشین لباسشویی برای مادر خانواده

شمارنده پرونده: ۸۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۳۹۷
۵۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

مادر خانواده بیمار بوده و قادر به شستشوی لباس با دست نمی باشد و نیاز مبرم به ماشین لباسشویی دارد.
 امید است با کمک خداوند و همراهی شما عزیزان در جمع آوری کمک هزینه قدمی هر چند کم برداشته باشیم.

1- شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037 6919 9012 5049

2- لینک درگاه بانکی مرکز خیرین / دکمه پرداخت / حمایت می کنم


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۲۴۸۵۹۲۰
۲ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۲۴۱۷۹۶۶
۳ ۲۸۴****۰۹۳۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۱۵۴۳۵۳۸
۴ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۱۲۲۶۸۵۵
۵ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۰۴۱۶۴۵۳
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۱۰ ۸۸۳****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۱۱ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۱۲ ۰۷۹****۰۹۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۹
۱۳ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۸۵۴۷۴۴۱
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۱۵ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۱۷ ۰۴۱****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۱۸ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۱۹ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۲۰ ۰۲۰****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۲۱ ۰۷۴****۰۹۱۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۹
۲۲ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۷۷۸۰۴۵۲
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹
۲۴ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۱۳۵,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۹
۲۵ ۳۶۱****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۴۵۸۱۲۸۸
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۵,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
۲۷ ۰۴۱****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
۲۸ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
۳۱ ۰۱۰****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹
۳۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۳۷۷۹۳۷۲
۳۳ ۹۱۶****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۲۵۵۰۶۱۲
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
۳۵ ۳۷۳****۰۹۱۴ ۳۰,۵۵۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
۳۶ ****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۴۵۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
۳۹ ۰۱۰****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹
۴۰ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۷,۰۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۱۹۰۱۵۰۴
۴۱ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۱۸۴۷۹۹۹
۴۲ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۸۱۷۸۴۱۴۵
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۹
۴۴ ۰۸۷****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۹
۴۵ ۴۱۰****۰۹۳۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۴-۱۳۹۹
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۴-۱۳۹۹
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۲,۰۰۰ ۱۸-۰۴-۱۳۹۹
۴۸ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۶۸۹۷۶۲۲
۴۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۶۶۱۹۶۳۹
۵۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۶۳۹۸۰۰۹
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۶۲۴۲۵۰۷
۵۲ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۶۰۳۶۲۳۱
۵۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۵۹۱۳۷۲۱
۵۴ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۵۸۰۸۷۳۵
۵۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹
۵۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹
۵۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹
۵۸ ۰۸۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹
۵۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹

مادر خانواده بیمار بوده و قادر به شستشوی لباس با دست نمی باشد و نیاز مبرم به ماشین لباسشویی دارد. امید است با کمک خداوند و همراهی شما عزیزان در جمع آوری کمک هزینه قدمی هر چند کم برداشته باشیم. 1- شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049 2- لینک درگاه بانکی مرکز خیرین / دکمه پرداخت / حمایت می کنم