کمک هزینه خرید فرش برای زوج جوان

o

کمک هزینه خرید فرش برای زوج جوان

شمارنده پرونده: ۸۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۸۲۹
۳۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

خانواده ای  با 4 سر عائله پدر و مادر پیوند کلیه انجام داده اند و سرپرست ناتوان در انجام کار که مسئولیت گذران زندگی بر عهده مادر خانواده می باشد فرزند این خانواده به تازگی ازدواج کرده که برای تهیه فرش منزل خود نیازمند کمک می باشد.
امید آن را داریم تا با همیاری و کمک شما نیک اندیشان و خیرین عزیز کمک هزینه خرید فرش را با هم جمع آوری کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۸,۰۰۰ ۰۸-۰۴-۱۳۹۹
۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۸۹۰۵۷۷۱
۳ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۳,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۸۷۴۱۷۸۷
۴ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۸۵۳۶۲۱۴
۵ ۱۱۱****۰۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۷۷۸۴۳۱۴
۶ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۷,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۷۷۷۶۳۱۵
۷ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۷۲۰۰۳۲۲
۸ ۵۲۱****۰۹۳۹ ۱۴۶,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۱۳ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۱۴ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۶۲۶۵۱۵۳
۱۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۵۹۳۸۲۹۶
۱۶ ۰۰۰****۰۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۵۷۷۶۵۲۶
۱۷ ۰۷۴****۰۹۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۵۷۶۶۳۵۱
۱۸ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۵۷۴۶۷۴۵
۱۹ ۴۹۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۵۵۹۲۱۲۶
۲۰ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۴۹۰۴۸۱۷
۲۱ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۴۶۵۰۹۷۰
۲۲ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۴۲۹۶۹۰۷
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
۲۶ ۶۲۵****۰۹۳۹ ۴۸,۰۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۹
۲۷ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۳۸۳۳۷۷۹
۲۸ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۳۵۵۶۷۱۲
۲۹ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۳۰۴۹۵۴۱
۳۰ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۳۰۰۳۶۶۶
۳۱ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۲۸۳۴۲۰۰
۳۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۲۸۱۷۷۱۵
۳۳ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۲۷۵۴۷۹۵
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷,۰۰۰ ۰۴-۰۴-۱۳۹۹

خانواده ای با 4 سر عائله پدر و مادر پیوند کلیه انجام داده اند و سرپرست ناتوان در انجام کار که مسئولیت گذران زندگی بر عهده مادر خانواده می باشد فرزند این خانواده به تازگی ازدواج کرده که برای تهیه فرش منزل خود نیازمند کمک می باشد. امید آن را داریم تا با همیاری و کمک شما نیک اندیشان و خیرین عزیز کمک هزینه خرید فرش را با هم جمع آوری کنیم.