تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

o

تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

شمارنده پرونده: ۴۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۲۳۷
۵۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۱۱۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۱۱۰,۰۰۰

تومان

۰

پیرزنی 59 ساله بی سرپرست که با نوه ی خود  زندگی می کند ، نوه ایشان به تازگی ازدواج کرده است و بدلیل ناتوانی در تامین جهیزیه نیازمند کمک برای تهیه جهیزیه می باشد.
تصميم بر اين داريم كه با همت شما عزيزان و خيّرین محترم تنها چند قلم از اساسی ترین موارد جهیزیه ی عروسی را  تهیه کنیم . ( اجاق گاز ، جاروبرقی ، اتو ، سماور گازی ...)
امیدواریم که با کمک و همت یکدیگر بتوانیم این بار سنگین را ، هر کس به میزان اندکی ، از دوش این خانواده سبک و سبکتر کنیم .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۴۶۹۶۱۲۰
۲ ۱۴۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۴۶۵۵۲۲۱
۳ ۹۴۲****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۴۶۴۰۳۸۴
۴ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۴۶۲۹۸۸۵
۵ ۹۹۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۴۵۸۱۶۵۸
۶ ۲۰۳****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۸
۷ ۰۱۰****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۲۳-۰۳-۱۳۹۸
۸ ۷۲۱****۰۹۳۶ ۴۰,۰۰۰ ۲۳-۰۳-۱۳۹۸
۹ ۶۴۲****۰۹۱۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۱۴۷۱۲۲۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۸
۱۱ ۰۷۹****۰۹۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۸
۱۲ ۰۹۴****۰۹۰۳ ۲۵,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۱۱۸۰۰۱۱
۱۳ ۳۴۷****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۹۳۷۸۲۱
۱۴ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۶۹۲۱۶۴
۱۵ ۵۶۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۶۶۷۱۴۷
۱۶ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۶۲۶۹۵۰
۱۷ ۶۷۵****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۵۸۹۰۷۳
۱۸ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۵۴۲۹۹۳
۱۹ ۶۴۴****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۳۳۰۳۰۵
۲۰ ۲۹۵****۰۹۳۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۲۸۴۵۳۷
۲۱ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۲۶۷۹۳۶
۲۲ ۴۳۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۱۸۰۰۶۹
۲۳ ۸۱۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۱۷۴۲۳۱
۲۴ ۱۵۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۱۷۰۷۹۶
۲۵ ۹۹۳****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۱۰۲۰۴۲
۲۶ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۰۴۹۶۶۶
۲۷ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۰۴۰۵۰۶
۲۸ ۸۳۵****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۰۳۶۵۱۷
۲۹ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۰۰۱۵۳۴۵
۳۰ ۳۲۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۶۶۷۷۳
۳۱ ۹۴۹****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۶۵۷۷۸
۳۲ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۵۷۶۴۴
۳۳ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۵۴۹۴۱
۳۴ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۵۳۶۴۵
۳۵ ۵۸۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۵۳۷۱۶
۳۶ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸
۳۷ ۹۰۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۳۶۷۲۷
۳۸ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۲۲۵۸۳
۳۹ ۶۴۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۹۱۳۰۱۸
۴۰ ۸۹۵****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۸۸۶۱۴۴
۴۱ ۴۳۰****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۸۷۹۴۵۱
۴۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۸۷۷۶۸۶
۴۳ ۶۲۶****۰۹۳۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۸۴۷۹۵۴
۴۴ ۷۴۵****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۶۶۷۶۵۲
۴۵ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۶۶۳۴۷۰
۴۶ ۳۴۶****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۶۳۱۷۶۴
۴۷ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۳۵۴۳۰۷
۴۸ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۲۵۲۹۹۰
۴۹ ۰۰۶****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۲۳۵۴۱۶
۵۰ ۵۲۰****۰۹۳۸ ۴۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۹۲۲۸۸۶۰

پیرزنی 59 ساله بی سرپرست که با نوه ی خود زندگی می کند ، نوه ایشان به تازگی ازدواج کرده است و بدلیل ناتوانی در تامین جهیزیه نیازمند کمک برای تهیه جهیزیه می باشد. تصميم بر اين داريم كه با همت شما عزيزان و خيّرین محترم تنها چند قلم از اساسی ترین موارد جهیزیه ی عروسی را تهیه کنیم . ( اجاق گاز ، جاروبرقی ، اتو ، سماور گازی ...) امیدواریم که با کمک و همت یکدیگر بتوانیم این بار سنگین را ، هر کس به میزان اندکی ، از دوش این خانواده سبک و سبکتر کنیم .