کمک هزینه خرید تبلت و گوشی

o

کمک هزینه خرید تبلت و گوشی

شمارنده پرونده: ۱۲۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۶۶۱
۳۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴,۰۰۵,۰۰۰

تومان

-۵,۰۰۰

دو دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم که هر دو پدرشان کارگر فصلی بوده و توانایی خرید گوشی را ندارند . و با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید هنوز فرصت برابر آموزشی با دیگر همسالان برایشان فراهم نیست. از این رو برآن شدیم تا با کمک شما خوبان گوشی و تبلت این دو دانش آموز را فراهم کنیم.
شماره کارت مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۷-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۳۲,۳۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۱۷,۷۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۴۰۰

دو دانش آموز بازمانده از تحصیل داریم که هر دو پدرشان کارگر فصلی بوده و توانایی خرید گوشی را ندارند . و با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید هنوز فرصت برابر آموزشی با دیگر همسالان برایشان فراهم نیست. از این رو برآن شدیم تا با کمک شما خوبان گوشی و تبلت این دو دانش آموز را فراهم کنیم. شماره کارت مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049