کمک هزینه خرید اقلام جهیزیه

o

کمک هزینه خرید اقلام جهیزیه

شمارنده پرونده: ۱۳۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۳۳۷۸
۱۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

مهربانان، قرار است دختر خانم خانواده جامۀ عزا را از دل و تن‌اش بکند و رخت سپید خوشبختی را بپوشد و اکنون نوبت ماست تا در تهیه جهاز او را یاری کنیم.
 ایشان به دلیل از دست دادن پدر خود و ناتوان در تامین جهیزیه نیازمند مساعدت می باشد.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۵ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۸ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۹ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۴۰۱
۱۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱
۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱
۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱
۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱
۱۷ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱
۱۸ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱
۱۹ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱

مهربانان، قرار است دختر خانم خانواده جامۀ عزا را از دل و تن‌اش بکند و رخت سپید خوشبختی را بپوشد و اکنون نوبت ماست تا در تهیه جهاز او را یاری کنیم. ایشان به دلیل از دست دادن پدر خود و ناتوان در تامین جهیزیه نیازمند مساعدت می باشد. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049