کمک هزینه خرید اجاق گاز و بخاری جهیزیه

o

کمک هزینه خرید اجاق گاز و بخاری جهیزیه

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۳۳
۲۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

دختری  که معرفی شده برای کمک هزینه جهیزیه 
با اطلاعاتی که ما از وضع پدر وخانواده اش داریم میدانیم که فقط با ضروریات اولیه قادر به شروع زندگی مشترکش میباشد
پس بیایید با هم دو عدد از این ضروریات اولیه را که شامل اجاق گاز و بخاری می باشد را برای او فراهم کنیم
وقتی توقع دو جوان برای شروع زندگیشان در حد ضروریات است میتوان با خیال راحت به آنها کمک کرد.
به امید یاری شما

شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۴۰۰

دختری که معرفی شده برای کمک هزینه جهیزیه با اطلاعاتی که ما از وضع پدر وخانواده اش داریم میدانیم که فقط با ضروریات اولیه قادر به شروع زندگی مشترکش میباشد پس بیایید با هم دو عدد از این ضروریات اولیه را که شامل اجاق گاز و بخاری می باشد را برای او فراهم کنیم وقتی توقع دو جوان برای شروع زندگیشان در حد ضروریات است میتوان با خیال راحت به آنها کمک کرد. به امید یاری شما شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049