کمک هزینه جهیزیه دختر یتیم

o

کمک هزینه جهیزیه دختر یتیم

شمارنده پرونده: ۱۲۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۴۰
۵۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

دختری جوان قرار است چادري سفيد به سر كند تا سفيدي چادر، سفيدي بخت را برايش به ارمغان بياورد.
داشتن جهيزيه‌اي ساده براي شروع يك زندگي جديد براي بعضي از دختران اين سرزمين آرزوست؛ آرزويي دوردست كه جز با دستان مهربان شما عمل بر آن پوشانده نمي‌شود.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۴۰۰
۴ ۳۳۰****۰۹۰۳ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۸-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۹۷,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۳,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۷۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶,۳۰۰ ۲۱-۰۸-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۴۰۰
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۴۲,۵۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۹۵,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۹-۰۸-۱۴۰۰

دختری جوان قرار است چادري سفيد به سر كند تا سفيدي چادر، سفيدي بخت را برايش به ارمغان بياورد. داشتن جهيزيه‌اي ساده براي شروع يك زندگي جديد براي بعضي از دختران اين سرزمين آرزوست؛ آرزويي دوردست كه جز با دستان مهربان شما عمل بر آن پوشانده نمي‌شود. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049