کمک هزینه جهیزیه برای پنجمین دختر خانواده

o

کمک هزینه جهیزیه برای پنجمین دختر خانواده

شمارنده پرونده: ۲۲
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۶۹۹
۷۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۸۹۰,۰۰۰

تومان

۱۱۰,۰۰۰

سرپرست خانواده مادری فداکار با سن بالای 45 سال می باشد که با کار در منازل و خیاطی دختران ، پنج دخترش را به خانه بخت فرستاده که برای تهیه جهیزیه آخرین دخترش دچار بدهی بوده و نیازمند مساعدت جهت کمک هزینه جهیزیه می باشد.

?مبلغ مورد نیاز برای پرداخت بدهی این مادر فداکار را می خواهیم باهم جمع آوری کنیم .

?یادمان باشد با اطلاع رسانی به همدیگر خیلی زود تر حل خواهد شد .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۴۵****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۷۱۵۹۵۷
۲ ۶۳۲****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۷۰۵۹۲۰
۳ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۷۴,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۷۰۳۷۰۵
۴ ۵۷۷****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۹۵۶۸۰
۵ ۱۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۹۴۷۷۱
۶ ۵۴۲****۰۹۱۴ ۶۵,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۹۳۵۶۲
۷ ۹۴۱****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۹۰۲۲۵
۸ ۵۱۰****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۸۷۱۰۱
۹ ۵۸۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۸۵۳۸۰
۱۰ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۶۰۱۳۸
۱۱ ۴۳۲****۰۹۳۶ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۳۰۶۶۸
۱۲ ۰۴۸****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۲۷۹۹۶
۱۳ ۷۶۳****۰۹۱۲ ۱۸,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۲۳۱۹۲
۱۴ ۵۱۱****۰۹۳۶ ۱۴۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۱۸۰۲۲
۱۵ ۴۲۱****۰۹۳۳ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۱۵۰۲۱
۱۶ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۶۱۲۹۶۴
۱۷ ۹۴۱****۰۹۳۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۰۸۹۲۸۷
۱۸ ۱۸۳****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۰۸۳۴۷۲
۱۹ ۸۹۰****۰۹۳۳ ۶۳,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۰۶۶۱۳۷
۲۰ ۷۶۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۲۰۶۲۳۳۳
۲۱ ۸۹۷****۰۹۳۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۱۵۱۱۲۸۲
۲۲ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۴۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۶۹۲۵۶۹
۲۳ ۵۵۰****۰۹۹۱ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۵۴۸۵۵۲
۲۴ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۵۴۶۲۷۹
۲۵ ۲۱۲****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۵۴۵۳۸۰
۲۶ ۴۲۱****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۵۴۵۰۸۷
۲۷ ۵۵۴****۰۹۹۱ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۳۷۲۵۲۴
۲۸ ۱۱۱****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۴۰۱۲۷۷۳۵
۲۹ ۶۲۹****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۹۸۰۲۹۸۶
۳۰ ۱۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۹۸۰۱۰۸۷
۳۱ ۰۱۱****۰۹۳۳ ۲۵,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۹۷۹۸۹۶۰
۳۲ ۶۴۹****۰۹۰۳ ۶۵,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۸۲۸۰۰۵۳
۳۳ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۷۷۴۶۳۹۵
۳۴ ۸۷۴****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۵۸۹۶۲۰۸
۳۵ ۱۱۱****۰۹۳۶ ۶۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۵۳۰۲۸۹۰
۳۶ ۵۹۸****۰۹۳۳ ۲۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۵۲۹۷۴۸۱
۳۷ ۵۷۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۵۲۹۲۲۷۸
۳۸ ۱۱۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۴۹۶۳۸۶۴
۳۹ ۴۱۱****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۴۹۵۷۵۸۰
۴۰ ۳۰۴****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۴۹۴۴۹۹۹
۴۱ ۵۸۸****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۴۹۴۰۴۰۱
۴۲ **** ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۴۹۱۶۱۲۵
۴۳ ۱۱۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۳۷۶۰۶۹۰
۴۴ ۷۰۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۳۰۲۸۵۴۳
۴۵ ۳۷۵****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۹۸۸۰۷۴
۴۶ ۵۵۴****۰۹۹۱ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۷۰۲۶۵۱
۴۷ ۵۴۹****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۵۸۹۵۰۰
۴۸ ۰۲۴****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۵۸۶۳۸۵
۴۹ ۵۵۴****۰۹۱۲ ۳۵,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۴۳۰۵۴۷
۵۰ ۷۹۸****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۴۲۴۰۴۲
۵۱ ۵۸۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۴۲۱۰۳۵
۵۲ ۶۳۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۲۹۲۶۳۹
۵۳ ۵۵۵****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۲۹۰۸۰۳
۵۴ ۵۳۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۲۸۹۱۷۲
۵۵ ۱۱۷****۰۹۳۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۲۸۶۴۷۴
۵۶ ۱۸۳****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۱۶۲۳۳۸
۵۷ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۱۳۰۶۴۹
۵۸ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۱۱۴۹۵۶
۵۹ ۹۷۷****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۲۰۱۴۴۰۹
۶۰ ۴۳۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۱۱۹۷۵۲۱
۶۱ ۳۶۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۳۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۱۱۹۶۷۹۸
۶۲ ۲۲۱****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۱۱۷۴۰۷۹
۶۳ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۸۳۵۹۰۹
۶۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۷۹۰۵۰۵
۶۵ ۳۰۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۷۳۷۹۲۰
۶۶ ۳۵۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۷۰۰۸۲۱
۶۷ ۲۷۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۶۸۷۰۴۳
۶۸ ۶۴۲****۰۹۱۴ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۶۶۰۵۶۱
۶۹ ۲۱۲****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۶۵۴۸۶۵
۷۰ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۳۰۶۵۴۹۰۰

سرپرست خانواده مادری فداکار با سن بالای ۴۵ سال می باشد که با کار در منازل و خیاطی دختران ، پنج دخترش را به خانه بخت فرستاده که برای تهیه جهیزیه آخرین دخترش دچار بدهی بوده و نیازمند مساعدت جهت کمک هزینه جهیزیه می باشد .

?مبلغ مورد نیاز برای پرداخت بدهی این مادر فداکار را می خواهیم با هم جمع آوری کنیم.

در این روزهای احسان ، در کنار هم باشیم 

?یادمان باشد با اطلاع رسانی به همدیگر خیلی زود تر حل خواهد شد .