کمک هزینه جراحی شکاف کام

o

کمک هزینه جراحی شکاف کام

شمارنده پرونده: ۷۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۸۹۳
۵۸
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

خانواده ای اجاره نشین با 4 سر عائله که یکی از فرزندان دچار شکاف کام می باشد . 
ما میخوایم با کمک شما مهربانان کمک هزینه عمل جراحی را تامین کنیم که قطعا به همراهی شما نیاز داریم.
معرفی این پروژه به دیگران به پیشرفتش کمک زیادی میکنه تا دل این فرزند خانواده رو شاد کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۴۱۵۰۳۱۵۶
۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۴۱۱۹۱۹۰۴
۳ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۴۰۷۷۸۳۰۹
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۹,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۸ ۰۴۰****۰۹۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
۱۳ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۹۵۵۷۷۰۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۹,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸
۱۵ ۰۴۱****۰۹۱۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸
۱۶ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸
۱۷ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸
۱۸ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸
۱۹ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰-۱۱-۱۳۹۸
۲۰ **** ۱,۰۰۰ ۱۹-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۸۲۳۳۳۶۵
۲۱ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۷۵۰۹۰۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۱۱-۱۳۹۸
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۱۱-۱۳۹۸
۲۴ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۷۳۰۳۴۲۸
۲۵ ۶۲۷****۰۹۲۲ ۸۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۷۰۹۰۴۷۰
۲۶ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۶۳۵۵۴۲۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۲۹ ۶۰۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۰ ۶۴۵****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۳ ۲۳۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۴ ۰۲۰****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۵ ۰۴۰****۰۹۳۶ ۷۵,۰۰۰ ۱۸-۱۱-۱۳۹۸
۳۶ ۳۵۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۵۴۴۱۶۱۷
۳۷ ۳۸۷****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۶-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۴۳۴۲۰۰۶
۳۸ ۰۰۴****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۱۶-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۴۳۱۹۶۷۵
۳۹ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۲۸۴۷۸۸۰
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۱-۱۳۹۸
۴۱ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۲۵۳۳۴۸۳
۴۲ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۲۰۰۲۲۰۶
۴۳ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۱۸۶۸۷۶۰
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۸
۴۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۳۰۵۹۹۵۴۵
۴۶ ۱۹۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۹۷۷۶۷۷۶
۴۷ ۰۳۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۹۷۵۰۴۷۲
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۸
۴۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۹۲۸۶۴۳۶
۵۰ ۹۸۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۹۱۷۱۲۹۴
۵۱ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۸۹۸۱۳۶۶
۵۲ ۹۸۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۸۸۲۷۷۶۹
۵۳ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۸۷۳۵۹۵۷
۵۴ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۸۳۸۵۱۰۱
۵۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۸
۵۶ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۲۷۴۴۴۱۰۷
۵۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۱-۱۳۹۸
۵۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۱۱-۱۳۹۸

خانواده ای اجاره نشین با 4 سر عائله که یکی از فرزندان دچار شکاف کام می باشد . ما میخوایم با کمک شما مهربانان کمک هزینه عمل جراحی را تامین کنیم که قطعا به همراهی شما نیاز داریم. معرفی این پروژه به دیگران به پیشرفتش کمک زیادی میکنه تا دل این فرزند خانواده رو شاد کنیم.