کمک هزینه تکمیل جهیزیه دختری با پدر کارگر و دوره گرد ، مدت ازدواج یکسال

o

کمک هزینه تکمیل جهیزیه دختری با پدر کارگر و دوره گرد ، مدت ازدواج یکسال

شمارنده پرونده: ۱۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۶۹۱
۳۸
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۶۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵۳۲,۴۰۰

تومان

۶۷,۶۰۰

مردی بالای45 سال ، با 5سر عائله ، کارگر و دوره گرد ، دختر ایشان یکسال هست که ازدواج کرده و نیازمند کمک هزینه تکمیل جهیزیه می باشد .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۳۲۱****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۷۹۰۳۶۴۹
۲ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۵,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۷۸۸۳۱۳۸
۳ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۷۸۸۰۶۳۷
۴ ۰۱۲****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۸۴۴۰۰۳
۵ ۶۰۳****۰۴۴۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۸۳۱۴۳۹
۶ ۰۴۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۸۳۱۰۶۷
۷ ۲۷۱****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۷۶۱۵۵۹
۸ ۶۰۳****۰۴۴۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۷۵۸۸۶۶
۹ ۶۰۳****۰۴۴۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۷۵۵۴۷۷
۱۰ ۱۴۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۶۷۳۰۰۰۹
۱۱ ۶۰۳****۰۴۴۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۵۹۰۵۱۳۰
۱۲ ۶۰۳****۰۴۴۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۵۶۹۱۱۸۴
۱۳ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۵۵۷۶۵۳۴
۱۴ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۵۵۶۲۳۲۵
۱۵ ۵۴۳****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۵۲۷۳۵۴۲
۱۶ ۹۶۱****۰۹۹۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۵۱۲۴۶۷۴
۱۷ ۴۱۰****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۴۶۲۰۹۳۷
۱۸ ۲۰۴****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۴۳۶۲۳۲۴
۱۹ ۲۲۳****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۷۲۹۳۱
۲۰ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۲,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۶۳۰۰۹
۲۱ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۴۸۳۰۸
۲۲ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۳۴۰۳۹
۲۳ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۳۸۳۰۹۱
۲۴ ۶۷۶****۰۹۱۴ ۱,۸۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۰۵۸۵۶۳
۲۵ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۲,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۰۲۹۱۰۶
۲۶ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۱۹۱۶۳۸۴
۲۷ ۳۰۲****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۱۳۶۲۸۹۱
۲۸ ۶۰۳****۰۴۴۳ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۳۳۹۱۱۸
۲۹ ۰۷۸****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۳۳۱۵۶۵
۳۰ ۹۱۹****۰۹۳۳ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۲۶۸۶۳۳
۳۱ ۷۰۷****۰۹۹۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۲۳۵۲۳۸
۳۲ ۲۶۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۱۸۲۲۴۰
۳۳ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۱,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۹۵۹۵۷۶۵
۳۴ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۹۳۵۲۷۰۱
۳۵ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۹۲۴۰۵۱۴
۳۶ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۹۰۵۴۳۲۶
۳۷ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۹۵۷۲۵۶
۳۸ ۶۸۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۹۵۲۷۲۶

مردی بالای ۴۵ سال, با ۵ سر عائله , کارگر و دوره گرد ، دختر ایشان  یکسال هست که ازدواج کرده و نیازمند کمک هزینه تکمیل جهیزیه می باشد.