کمک هزینه تهیه دندان مصنوعی پدر خانواده

o

کمک هزینه تهیه دندان مصنوعی پدر خانواده

شمارنده پرونده: ۱۱۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۰۴
۱۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدر یکی از خانواده های روستایی با پنج سر عائله کارگر فصلی می باشد و توان تهیه دندان مصنوعی را ندارد 
بر آن شدیم تا با همکاری همدیگر کمک هزینه این اقدام را جمع آوری کنیم
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۶,۷۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۳۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۴۰۰

پدر یکی از خانواده های روستایی با پنج سر عائله کارگر فصلی می باشد و توان تهیه دندان مصنوعی را ندارد بر آن شدیم تا با همکاری همدیگر کمک هزینه این اقدام را جمع آوری کنیم شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049