کمک هزینه تآمین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

o

کمک هزینه تآمین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

شمارنده پرونده: ۹۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۳۰۰
۵۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

این مادر زحمتکش و سرپرست خانواده ، مثل هر مادری آرزو دارد که حداقل های شروع یک زندگی را برای فرزند دلبندش فراهم آورد ولی متاسفانه شرایط نامناسب اقتصادی  امکان تهیه جهزیه را برایشان دشوار کرده است، و اکنون  برای تهیه اقلام ضرورری نیاز به همراهی و حمایت شما عزیزان دارد، باشد که همیشه کمک ها برای ایجاد یک تحول در زندگی ( مثل ازدواج) یا یک رشد و توسعه کاری و آموزشی باشد، اینک دو جوان عاشق منتظر شما هستند که بتوانند هرچه زودتر زیر یک سقف زندگی پر مهرشان را آغاز کنند.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۱۳۴۹۰۴۸۳
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۸-۱۳۹۹
۳ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۱۲۳۸۲۰۱۹
۴ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۱۲۰۰۸۴۲۶
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۸-۱۳۹۹
۱۳ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۹۴۹۶۸۶۹
۱۴ ۳۵۲****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۹۳۷۷۱۹۰
۱۵ ۴۴۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۹۳۴۹۰۲۷
۱۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۹۳۰۹۱۲۹
۱۷ ۳۵۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۹۰۸۴۶۶۲
۱۸ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۸۸۹۱۹۹۶
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۵,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۸-۱۳۹۹
۲۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۷۸۳۵۸۶۸
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۶۵۸۷۲۳۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۸-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۸-۱۳۹۹
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۸-۱۳۹۹
۲۶ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۶۳۴۸۴۹۴
۲۷ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۵۵۹۰۴۲۹
۲۸ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۱-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۴۰۸۱۸۴۲
۲۹ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۴۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۳۸۸۷۲۵۹
۳۰ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۳۷۹۳۵۱۰
۳۱ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۲۷۸,۹۴۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۲۹۸۰۴۵۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۹
۳۳ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۱۰۹۹۷۱۳
۳۴ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۳,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۱۰۶۳۰۳۳
۳۵ ۸۱۵****۰۹۱۴ ۴۴,۶۶۰ ۰۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۰۵۳۲۶۳۵
۳۶ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۰۵۲۵۷۷۱
۳۷ ۱۰۹****۰۹۳۹ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۰۴۵۷۷۵۰
۳۸ ۸۰۳****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۰۴۴۱۰۷۳
۳۹ ۹۰۹****۱۲۳۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۰۰۴۰۶۴۴۳
۴۰ ۸۲۵****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۹۴۴۶۹۹۳
۴۱ ۴۸۲****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۹۲۲۲۴۹۳
۴۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۹۱۴۴۸۰۸
۴۳ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۸۷۵۹۹۱۳
۴۴ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۸۷۱۸۱۴۷
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹
۴۶ ۸۳۸****۰۹۱۴ ۶۳,۱۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹
۴۷ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۱۱۰,۳۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹
۴۸ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹
۵۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۶۴۷۷۸۷۵

این مادر زحمتکش و سرپرست خانواده ، مثل هر مادری آرزو دارد که حداقل های شروع یک زندگی را برای فرزند دلبندش فراهم آورد ولی متاسفانه شرایط نامناسب اقتصادی امکان تهیه جهزیه را برایشان دشوار کرده است، و اکنون برای تهیه اقلام ضرورری نیاز به همراهی و حمایت شما عزیزان دارد، باشد که همیشه کمک ها برای ایجاد یک تحول در زندگی ( مثل ازدواج) یا یک رشد و توسعه کاری و آموزشی باشد، اینک دو جوان عاشق منتظر شما هستند که بتوانند هرچه زودتر زیر یک سقف زندگی پر مهرشان را آغاز کنند.