کمک هزینه

o

کمک هزینه

شمارنده پرونده: ۸۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۱۲۰
۶۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۱۰۳,۰۰۰

تومان

۸۹۷,۰۰۰

منزل یکی از خانواده ها دچار آتش سوزی شده و با توجه به اینکه شغل سرپرست خانواده فرش بافی بوده ، فرش و لوازم منزل از بین رفته و نیازمند کمک می باشد.
با همراهی و همکاری شما می توانیم واسطه ی خیر و منتشر کننده ی مهربانی و انسانیت باشیم و دل هایی را شاد و بهتر زندگی کردن را به ارمغان بیاوریم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۰۹۲۲۲۲
۲ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۴۷۸۳۸۲۸
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹
۴ ۰۲۰****۰۹۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹
۵ ۰۵۰****۰۹۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹
۷ ۰۴۷****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹
۸ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۳۷۴۳۵۳۵
۹ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۳۰۱۱۳۵۷
۱۰ ۰۷۴****۰۹۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۲۹۸۴۰۶۴
۱۱ ۰۸۰****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹
۱۲ ۶۲۵****۰۹۳۶ ۹۰,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹
۱۳ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۲۱۰۹۴۳۲
۱۴ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۳۲,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۱۷۱۷۰۳۹
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۱۶ ۰۲۱****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۳****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۵,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۲۱ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۰۵۸۶۶۴۱
۲۳ ۷۰۲****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۹۸۲۸۵۴۹
۲۴ ۰۴۰****۰۹۳۳ ۱۵,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۲۵ ۰۷۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۲۹ ۰۷۰****۰۹۳۹ ۸۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۳۱ ۰۴۱****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۲-۱۳۹۹
۳۲ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۷۰۰۴۹۸۸
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۳۵ ۰۰۱****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۳۹ ۰۲۳****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹
۴۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۱۵,۰۰۰ ۳۰-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۶۴۸۴۸۲۵
۴۲ ۲۰۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۶۳۹۳۷۸۲
۴۳ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۵۰۲۲۱۳۴
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۷,۰۰۰ ۲۹-۰۲-۱۳۹۹
۴۵ ۱۲۱****۰۹۱۴ ۵۳,۰۰۰ ۲۹-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۴۷۱۴۱۸۶
۴۶ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۴۱۳۴۱۵۰
۴۷ ۹۶۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۹۱۵۸۵۸
۴۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۵۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۹۰۷۲۱۸
۴۹ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۷۶۸۹۲۶
۵۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۶۹۹۵۸۹
۵۱ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۶۹۰۱۸۲
۵۲ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۶۱۷۰۰۸
۵۳ ۱۱۱****۰۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۳۸۹۶۷۰
۵۴ ۳۵۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۳۸۱۹۴۰
۵۵ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۳۳۱۰۱۰۷
۵۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹
۵۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹
۵۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹
۵۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹
۶۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۷,۵۰۰ ۲۸-۰۲-۱۳۹۹

منزل یکی از خانواده ها دچار آتش سوزی شده و با توجه به اینکه شغل سرپرست خانواده فرش بافی بوده ، فرش و لوازم منزل از بین رفته و نیازمند کمک می باشد. با همراهی و همکاری شما می توانیم واسطه ی خیر و منتشر کننده ی مهربانی و انسانیت باشیم و دل هایی را شاد و بهتر زندگی کردن را به ارمغان بیاوریم.