کمک به احداث حمام و سرویس و آشپزخانه

o

کمک به احداث حمام و سرویس و آشپزخانه

شمارنده پرونده: ۱۳۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۵۹۹
۲۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

با توجه به معرفی انجام شده قصد داریم برای پیرزن نیازمند سرویس بهداشتی و حمام احداث کنیم که نیازمند پنج میلیون تومان مبلغ جهت اتمام کار هستیم
امید داریم با کمک خدا و شما خوبان این پرونده را نیز به سرانجام برسانیم
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۴۰۰
۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۴۰۰
۳ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۴۰۰
۵ ۵۴,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۴۰۰
۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۷ ۱۱۰,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۸ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۹ ۲۵,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۱ ۱۶۵,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۲ ۲۱,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۵,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۵ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۱۲-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰
۲۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰
۲۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۴۰۰

با توجه به معرفی انجام شده قصد داریم برای پیرزن نیازمند سرویس بهداشتی و حمام احداث کنیم که نیازمند پنج میلیون تومان مبلغ جهت اتمام کار هستیم امید داریم با کمک خدا و شما خوبان این پرونده را نیز به سرانجام برسانیم شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049