کفاره روزه غیر عمد

o

کفاره روزه غیر عمد

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: کفاره روزه غیر عمد
۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: زکات


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۲۴****۰۹۳۹ ۹۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۷۸۲۲۶۸۶
۲ ۴۳۱****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۳۱۳۰۱۵
۳ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۱۹۳۶۰۳
۴ **** ۷۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۴۸۴۱۹۴۳
۵ **** ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۲۱۵۲۲۹۰

همراهان گرامی شما می توانید کفاره روزه غیر عمد خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.