پرداخت قبض گاز و آب خانواده نیازمند

o

پرداخت قبض گاز و آب خانواده نیازمند

شمارنده پرونده: ۳۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۴۳۶
۲۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵۸۷,۷۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵۹۷,۷۰۰

تومان

-۱۰,۰۰۰

در حومه شهر پیرزنی بی سرپرست با فرزند پسر متاهل دارای دو فرزند ، همگی در خانه ای بسیار محقر زندگی می کنند . تنها در آمد خانواده از طریق یارانه و کارگری فرزندش می باشد که مدتی است به دلیل بیماری پسرش که هم اکنون نیز در بیمارستان به سر می برد . ایشان از جهت گذران زندگی در مضیقه شدید می باشد که به دلیل بدهی های انباشته شده در پرداخت قبض گاز و آب می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این قبوض را جمع آوری کنیم .

یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستانمان این پرونده خیلی زودتر تامین خواهد شد .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۳۶۱****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۹۷۸۱۳۶۹
۲ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۹۷۷۹۱۴۵
۳ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۹۶۱۶۸۳۴
۴ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۹۵۹۵۴۵۴
۵ ۷۵۰****۰۹۱۴ ۳۸,۷۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۹۳۲۱۹۱۲
۶ ۶۲۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۹۴۳۷۸۳
۷ ۰۲۱****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۹۲۷۷۲۰
۸ ۲۰۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۹۱۷۴۷۳
۹ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۸۰۷۵۲۸
۱۰ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۶۶۸۶۶۹
۱۱ ۳۲۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۵۲۷۴۵۸
۱۲ ۲۵۵****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۴۴۷۲۲۵
۱۳ ۱۹۸****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۴۰۸۴۴۶
۱۴ ۷۴۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۸۶۵۶۷
۱۵ **** ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۸۴۴۶۲
۱۶ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۷۰۱۷۸
۱۷ ۴۹۳****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۵۵۷۵۹
۱۸ ۳۶۱****۰۹۱۲ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۵۵۷۲۲
۱۹ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۵۳۴۴۲
۲۰ ۶۰۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۴۸۶۱۴
۲۱ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۴۶۷۹۳
۲۲ ۵۴۹****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۴۵۴۷۹
۲۳ ۹۲۳****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۲۸۹۰۸
۲۴ ۰۱۱****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۲۴۱۲۱
۲۵ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۳۲۳۷۶۷
۲۶ **** ۵,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۲۹۷۵۳۹
۲۷ ۳۰۴****۰۹۰۱ ۳,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۲۹۴۰۷۷
۲۸ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۲۸۸۲۷۱
۲۹ ۹۵۴****۰۹۳۷ ۱,۰۰۰ ۱۳-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۸۲۸۷۱۵۰

در حومه شهر پیرزنی بی سرپرست با فرزند پسر متاهل دارای دو فرزند ، همگی در خانه ای بسیار محقر زندگی می کنند . تنها در آمد خانواده از طریق یارانه و کارگری فرزندش می باشد که مدتی است به دلیل بیماری پسرش که هم اکنون نیز در بیمارستان به سر می برد، ایشان از جهت گذران زندگی در مضیقه شدید می باشد که به دلیل بدهی های انباشته شده در پرداخت قبض گاز و آب می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این قبوض را جمع آوری کنیم .

یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستانمان این پرونده خیلی زودتر تامین خواهد شد .