پرداخت قبض گاز برای خانواده ای با اعضای بیمار

o

پرداخت قبض گاز برای خانواده ای با اعضای بیمار

شمارنده پرونده: ۷۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۳۵۷
۲۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۹۰۰,۲۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۹۰۰,۲۰۰

تومان

۰

 خانواده ای که تمام اعضای آن  بیمار می باشند ، خانواده ای نیازمند که  از جهت گذران زندگی در مضیقه شدید می باشد که به دلیل بدهی بیش از یکسال در پرداخت قبض گاز  می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این قبض گاز  را جمع آوری کنیم .
یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستانمان این پرونده خیلی زودتر تامین خواهد شد .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۴,۲۰۰ ۰۵-۱۱-۱۳۹۸
۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۳-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۱۲۳۴۴۷۳۰
۳ ۰۲۳****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۸
۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۷۹۶۸۷۰۷
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸
۶ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۷-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۳۱۲۷۹۹۰
۷ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۱۷۳۹۸۱۷
۸ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۱۲۸۷۵۳۸
۹ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۹۹۲۳۷۹۳
۱۰ ۴۶۰****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۹۹۱۶۰۴۶
۱۱ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۹۰۶۱۵۵۶
۱۲ ۵۶۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۸۷۳۷۸۶۷
۱۳ ۳۵۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۸۰۹۱۲۱۳
۱۴ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۸۰۷۰۷۸۶
۱۵ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۷۶۵۴۹۴۶
۱۶ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۷۵۲۰۲۳۹
۱۷ ۳۷۳****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۷۴۲۸۱۳۶
۱۸ ۱۴۴****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۷۲۷۳۱۴۸
۱۹ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۷۲۵۹۸۲۵
۲۰ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۹۷۲۲۴۱۴۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۳۹۸

خانواده ای که تمام اعضای آن بیمار می باشند ، خانواده ای نیازمند که از جهت گذران زندگی در مضیقه شدید می باشد که به دلیل بدهی بیش از یکسال در پرداخت قبض گاز می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این قبض گاز را جمع آوری کنیم . یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستانمان این پرونده خیلی زودتر تامین خواهد شد .