پرداخت قبض آب و گاز

o

پرداخت قبض آب و گاز

شمارنده پرونده: ۴۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۳۰۳
۲۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳۸۲,۵۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳۸۲,۵۰۰

تومان

۰

پدر خانواده با 4 سر عائله و اجاره نشین ، کارگر که در اثر حادثه در محل کار دچار شکستگی گردن شده و چند ماهی است که بیکار و زمین گیر می باشد . هم اکنون ایشان از جهت گذران زندگی در مضیقه شدید می باشد که به دلیل بدهی  در پرداخت قبض گاز و آب می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این قبوض را جمع آوری کنیم .

یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستانمان این پرونده خیلی زودتر تامین خواهد شد .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸
۲ ۰۸۷****۰۹۳۶ ۲۵,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸
۴ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۲,۵۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۵۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸
۶ ۳۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸
۷ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۰۲۵۲۰۰۴
۸ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۵,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۹۵۰۵۳۰۰
۹ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۸۶۷۹۵۲۲
۱۰ ۳۰۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۸۵۹۴۰۴۶
۱۱ ۰۱۰****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸
۱۳ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۵۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸
۱۵ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸
۱۶ ۰۷۹****۰۹۱۲ ۱۳,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۸
۱۷ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۲۵,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۸۵۷۲۳۹۲
۱۸ ۱۵۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۸۱۳۶۲۰۵
۱۹ ۲۰۴****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۷۹۲۵۵۵۲
۲۰ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۷۶۲۴۱۹۵
۲۱ ۵۲۰****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۷۷۳۶۶۳۸۵
۲۲ ۰۷۸****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸
۲۳ ۰۷۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۳-۱۳۹۸

پدر خانواده با 4 سر عائله و اجاره نشین ، کارگر که در اثر حادثه در محل کار دچار شکستگی گردن شده و چند ماهی است که بیکار و زمین گیر می باشد . هم اکنون ایشان از جهت گذران زندگی در مضیقه شدید می باشد که به دلیل بدهی در پرداخت قبض گاز و آب می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای پرداخت این قبوض را جمع آوری کنیم . یادمان باشد با اطلاع رسانی به دوستانمان این پرونده خیلی زودتر تامین خواهد شد .