پرداخت دومین ماه از هزینه کمپ دو بیمار

o

پرداخت دومین ماه از هزینه کمپ دو بیمار

شمارنده پرونده: ۱۲۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۲۳۶
۳۴
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۹۰۰,۰۰۰

تومان

۰

دو خانواده دارای بیمار مبتلا به اعتیاد می باشند که خیرین و آشنایان هزینه اولین ماه را متقبل شده اند ما نیز بر آنیم تا هزینه دومین ماه این دو فرد را جمع آوری کرده تا قدمی در سلامت این عزیزان و شادی خانواده هایشان برداریم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۱۰-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۱۰-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۲,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۷۸,۵۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۱,۵۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۵,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۵,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۰-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۱۰-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۲-۱۰-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۱۰-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۱۰-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۹۸,۰۰۰ ۲۲-۱۰-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۴۰۰

دو خانواده دارای بیمار مبتلا به اعتیاد می باشند که خیرین و آشنایان هزینه اولین ماه را متقبل شده اند ما نیز بر آنیم تا هزینه دومین ماه این دو فرد را جمع آوری کرده تا قدمی در سلامت این عزیزان و شادی خانواده هایشان برداریم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049