پرداخت اقساط وام مسکن خانواده با سرپرست بیمار و فرزند معلول

o

پرداخت اقساط وام مسکن خانواده با سرپرست بیمار و فرزند معلول

شمارنده پرونده: ۹۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۰۲
۷۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

پدر این خانواده که 70 سال سن دارد بیمار قلبی می باشد و از انجام فعالیت های کاری ناتوان شده است . با 4 سر عائله که یکی از فرزندان معلول می باشد. با توجه به دریافت وام مسکن در سال های گذشته و بیماری شدید فرزند و ناتوانی در پرداخت اقساط وام ، مسکن ایشان در گرو بانک می باشد که در صورت پرداخت نکردن اقساط ، منزل از مالکیت ایشان خارج خواهد شد. لذا یاری شما می تواند شرایط بسیار سخت این زندگی را تغییر دهد و نوید بخش یک زندگی پر امید باشد.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۷-۱۳۹۹
۲ ۱۱۰****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۸۰۷۲۳۴۹۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۷-۱۳۹۹
۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۷۰۸۱۷۱۹
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۶ ۰۰۳****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۷ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۸ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۸,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۱۰ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۷-۱۳۹۹
۱۲ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۶۹۲۶۷۳۰
۱۳ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۶۷۱۵۲۶۲
۱۴ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۶۶۹۹۸۸۱
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۶ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۷-۱۳۹۹
۱۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۳۳۸۸۰۴۲
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۹
۲۲ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۳۱۴۴۱۱۵
۲۳ ۹۰۹****۱۲۳۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۲۶۱۸۶۵۴
۲۴ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۱۶۴۰۸۲۴
۲۵ ۱۵۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۷۱۵۳۳۰۶۴
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹
۲۷ ۱۳۳****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۷-۱۳۹۹
۳۱ ۱۱۱****۰۹۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۹۷۱۵۰۵۴
۳۲ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۹۱,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۹۶۷۸۸۸۸
۳۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۸۸۸۳۲۷۳
۳۴ ۴۴۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۸۶۳۲۶۴۳
۳۵ ۷۳۴****۰۹۱۴ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۸۶۳۲۰۹۴
۳۶ ۷۳۴****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۸۵۹۸۷۱۱
۳۷ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۲,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۸۴۳۳۸۷۶
۳۸ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۲۵,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۷۷۸۴۶۹۷
۳۹ ۲۲۶****۰۹۲۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۷۵۵۹۳۵۳
۴۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۷۵۵۷۳۴۹
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹
۴۲ ۰۱۴****۰۹۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹
۴۳ ۰۷۴****۰۹۱۲ ۹۰,۸۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹
۴۴ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۷-۱۳۹۹
۴۵ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۵۸۶۲۸۶۹
۴۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۵۳۸۲۴۲۲
۴۷ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹
۴۸ ۰۰۳****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹
۴۹ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹
۵۱ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹
۵۲ ۲۰۳****۰۹۱۴ ۷۴,۲۰۰ ۲۲-۰۷-۱۳۹۹
۵۳ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۴۲۲۵۳۷۵
۵۴ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۴۰۶۴۲۴۷
۵۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۴,۰۰۰ ۲۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۳۹۹۶۶۵۱
۵۶ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۳,۰۰۰ ۲۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۳۰۱۲۷۵۲
۵۷ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۲۱-۰۷-۱۳۹۹
۵۸ ۶۱۴****۰۹۳۹ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۷-۱۳۹۹
۵۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۲۹۹۵۰۰۶
۶۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۲۹۹۴۶۴۲
۶۱ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۲۹۷۲۱۲۷
۶۲ ۸۰۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۲۹۱۱۹۲۳
۶۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۲۸۴۷۹۱۳
۶۴ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۲۱۲۴۹۱۱
۶۵ ۵۱۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۱۸۷۶۶۲۶
۶۶ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۶۱۴۴۴۱۳۵
۶۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹
۶۸ ۲۴۹****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹
۶۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹
۷۰ ۰۷۰****۰۹۱۴ ۳۸,۰۰۰ ۲۰-۰۷-۱۳۹۹

پدر این خانواده که 70 سال سن دارد بیمار قلبی می باشد و از انجام فعالیت های کاری ناتوان شده است . با 4 سر عائله که یکی از فرزندان معلول می باشد. با توجه به دریافت وام مسکن در سال های گذشته و بیماری شدید فرزند و ناتوانی در پرداخت اقساط وام ، مسکن ایشان در گرو بانک می باشد که در صورت پرداخت نکردن اقساط ، منزل از مالکیت ایشان خارج خواهد شد. لذا یاری شما می تواند شرایط بسیار سخت این زندگی را تغییر دهد و نوید بخش یک زندگی پر امید باشد.