هزینه عمل جراحی مادر خانواده

o

هزینه عمل جراحی مادر خانواده

شمارنده پرونده: ۹۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۷۲۸
۴۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱۰,۴۰۹,۸۰۰

تومان

-۴۰۹,۸۰۰

زبان از بیان رنج بسیاری از مادران سرپرست خانواده ، قاصر است. دیگر برای مان عادی شده که از مصیبت های این قشر بشنویم و بگوییم. آنان به طور جدی نیاز به توجه و کمک دارند و قطعا وجدان یک انسان مهربان و نوع دوست اجازه نمی دهد که در برابر فغان این مادران خود را به نشنیدن بزند.
?قهرمان این باره داستان ما مادری است تنها که همسرش فوت شده و اکنون او باید فرزند خویش را نان دهد و تربیت کند. او شجاعانه با کار کردن در منزل دیگران ، و اندک یارانه ای که دریافت می کرده و همچنین کمک خویشاوندان ، اجازه نداده که ثبات خانواده اش به هم بریزد. ولی از بد حادثه ، کار سنگین او را به شدت دچار دیسک کمر کرده و اکنون زمین گیر شده و ادامه کار برایش دیگر مقدور نیست.
?ایشان برای بهبودی باید جراحی کند و هزینه آن #۱۰_میلیون_تومان است. اکنون او چشم براه دلهای پر از نیکی هم وطنانش است که کمکی کنند و بهبودیش را به او هدیه دهند.
این مادر می خواهد التیام یابد تا دوباره شجاعانه آستین بالا زند و زورق خانواده اش را از میان تلاطمات سهمگین زندگانی به سلامت به ساحل برساند.
?اخیراً پس از معاینات توسط #پزشک معالج به این خانواده اعلام شده است که هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی قرار گیرد 
لازم به ذکر هست جناب آقای دکتر عمل جراحی را به صورت رایگان انجام خواهند داد و مبلغ مورد نیاز برای هزینه بیمارستان و پلاتین می باشد .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۰۵۷۱۴۹۸
۲ ۶۰۱****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۰۳۱۷۲۸۳
۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۰۳۰۰۵۹۳
۴ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۰۱۸۷۶۶۱
۵ ۲۵۵****۰۹۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۹۰۸۵۴۲۲
۶ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۸۵۹۳۳۴۵
۷ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۸۳۰۸۹۸۰
۸ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۸۲۸۱۹۷۲
۹ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۸۲۵۴۷۷۱
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۹
۱۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۷۰۱۰۷۳۵
۱۶ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۶۸۱۹۲۱۹
۱۷ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۶۶۷۲۲۹۴
۱۸ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۶۵۵۳۰۴۳
۱۹ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۶۵۲۹۹۵۶
۲۰ ۵۳۳****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۶۵۲۱۳۶۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹
۲۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۲-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۳۹۴۳۹۵۱
۲۶ ۳۹۵****۰۹۱۴ ۱۹,۸۰۰ ۱۱-۰۵-۱۳۹۹
۲۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۲۰۵۳۵۰۵
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۱,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۵-۱۳۹۹
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۹,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹
۳۵ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹
۳۶ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۹۷۴۰۰۶۳
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹
۳۸ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۸۴۱۱۹۹۹
۳۹ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۷۸۲۸۶۱۴
۴۰ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۳۵,۰۰۰ ۰۳-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۷۴۳۲۳۶۳
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹

زبان از بیان رنج بسیاری از مادران سرپرست خانواده ، قاصر است. دیگر برای مان عادی شده که از مصیبت های این قشر بشنویم و بگوییم. آنان به طور جدی نیاز به توجه و کمک دارند و قطعا وجدان یک انسان مهربان و نوع دوست اجازه نمی دهد که در برابر فغان این مادران خود را به نشنیدن بزند. ?قهرمان این باره داستان ما مادری است تنها که همسرش فوت شده و اکنون او باید فرزند خویش را نان دهد و تربیت کند. او شجاعانه با کار کردن در منزل دیگران ، و اندک یارانه ای که دریافت می کرده و همچنین کمک خویشاوندان ، اجازه نداده که ثبات خانواده اش به هم بریزد. ولی از بد حادثه ، کار سنگین او را به شدت دچار دیسک کمر کرده و اکنون زمین گیر شده و ادامه کار برایش دیگر مقدور نیست. ?ایشان برای بهبودی باید جراحی کند و هزینه آن #۱۰_میلیون_تومان است. اکنون او چشم براه دلهای پر از نیکی هم وطنانش است که کمکی کنند و بهبودیش را به او هدیه دهند. این مادر می خواهد التیام یابد تا دوباره شجاعانه آستین بالا زند و زورق خانواده اش را از میان تلاطمات سهمگین زندگانی به سلامت به ساحل برساند. ?اخیراً پس از معاینات توسط #پزشک معالج به این خانواده اعلام شده است که هر چه سریعتر باید تحت عمل جراحی قرار گیرد لازم به ذکر هست جناب آقای دکتر عمل جراحی را به صورت رایگان انجام خواهند داد و مبلغ مورد نیاز برای هزینه بیمارستان و پلاتین می باشد .