نوروز مهربانی ۹۷

o

نوروز مهربانی ۹۷

شمارنده پرونده: ۳۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۶۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

#نوروز_مهربانی ( تهیه سبد کالای حمایتی ) با همکاری و مشارکت : مردم خیر و مرکز نیکوکاری خیرین شهرستان خوی دفتر امام جمعه ، فرمانداری ، شهرداری و شورای اسلامی شهر ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی ، موسسات خیریه: عاشقان ولایت ، نجوی ، بام مراکز نیکوکاری: شهدای حمیدیه ، داش آغلیان ، بانوان ، قاضی طباطبایی و مدیران کانال ها و پیج های فضای مجازی برگزار می گردد. ارتباط با ادمین : @khayyerinkhoy_admin آدرس : خیابان امام روبروی مجتمع شمس ، مرکز خیرین خوی Nikookarikhoy.ir


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۶۶۴****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۰۹۸۰۸۸۹
۲ ۲۰۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۰۸۰۸۸۹۳
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۷
۱۲ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۸۸۹۳۸۳۱
۱۳ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۸۷۷۶۹۸۰
۱۴ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۸۱۶۰۵۳۱
۱۵ ۸۷۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۶۷۱۹۸۴۸
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۷
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۷
۱۸ ۶۹۹****۰۹۱۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۵۲۶۵۵۱۷
۱۹ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۵۰۷۱۰۳۷
۲۰ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۵۰۴۶۴۴۶
۲۱ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۷
۲۳ ۷۵۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۳۴۹۹۷۰۱
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷
۲۷ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۲۷۱۰۳۰۹
۲۸ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۲۶۹۸۵۶۵
۲۹ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۲۱۵۲۰۶۵
۳۰ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۷
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۷
۳۲ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۷
۳۳ ۴۱۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۱۳۵۲۲۷۳
۳۴ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۰۱۹۵۸۹۱
۳۵ ۹۴۲****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۰۰۷۵۰۱۸
۳۶ ۷۹۲****۰۹۳۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۰۰۵۰۵۹۰
۳۷ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۹۹۷۹۵۶۱
۳۸ ۰۱۳****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۹۹۵۷۴۲۸
۳۹ **** ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۹۱۴۱۳۹۸
۴۰ ۷۹۲****۰۹۳۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۸۸۹۷۸۳۲
۴۱ ۸۴۵****۰۹۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۷۸۵۴۰۳۱
۴۲ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۷۶۹۳۷۳۰
۴۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۷۴۶۸۸۷۸
۴۴ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۷۱۹۶۵۰۳
۴۵ ۵۰۸****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۷
۴۶ ۸۹۰****۰۹۱۴ ۵۲,۶۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۵۸۴۹۱۷۲
۴۷ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۷
۴۸ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۴۲۷۹۴۴۲
۴۹ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۷
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۷
۵۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۷
۵۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۷
۵۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۷
۵۴ ۴۸۵****۰۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۲۸۶۵۱۶۷
۵۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۲۶۵۷۱۸۸
۵۶ ۹۸۳****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۲۵۳۲۲۷۱
۵۷ ۱۹۰****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۱۵۵۷۲۰۵
۵۸ ۷۱۹****۰۹۳۶ ۳۵,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۱۲۶۲۰۰۱
۵۹ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۱۲۵۸۱۶۸
۶۰ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۱۲۵۶۹۴۲
۶۱ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۰۴۸۵۴۵۵
۶۲ **** ۵,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۰۴۸۱۲۸۳

#نوروز_مهربانی ( تهیه سبد کالای حمایتی ) با همکاری و مشارکت : مردم خیر و مرکز نیکوکاری خیرین شهرستان خوی دفتر امام جمعه ، فرمانداری ، شهرداری و شورای اسلامی شهر ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی ، موسسات خیریه: عاشقان ولایت ، نجوی ، بام مراکز نیکوکاری: شهدای حمیدیه ، داش آغلیان ، بانوان ، قاضی طباطبایی و مدیران کانال ها و پیج های فضای مجازی برگزار می گردد. ارتباط با ادمین : @khayyerinkhoy_admin آدرس : خیابان امام روبروی مجتمع شمس ، مرکز خیرین خوی Nikookarikhoy.ir