نذر قربانی 99

o

نذر قربانی 99

شمارنده پرونده: ۹۰
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۶۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

پارسال در چنین ایامی با مشارکت همگانی اقدام به جمع آوری کمک های اهدایی جهت انجام قربانی و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان کردیم.
برآن شدیم تا امسال هم این کار بسیار خوب را دنبال کنیم.
امیدواریم با همت عالی شما یزرگواران بتوانیم خنده ای برلبان عزیزان نیازمند بنشانیم ، آنها که شاید خوردن گوشت برای بچه هایشان آرزو باشد.
برای کسانی که توانایی خرید یک قربانی کامل را ندارند ، شاید این مسیر بهترین راه برای مشارکت در این امر خداپسندانه و شریف قربانی باشد.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۵۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۱۴۲۷۰۹۰
۲ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۱۱۹۵۴۶۴
۳ ۲۰۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۰۸۶۸۵۵۴
۴ ۷۰۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۰۳۰۲۹۰۰
۵ ۸۳۲****۰۹۳۵ ۹۰,۰۰۰ ۰۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۰۱۱۳۱۴۵
۶ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۹۱۶۶۷۹۶
۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۹-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۸۸۴۳۵۲۲
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۵-۱۳۹۹
۹ ۸۳۲****۰۹۳۵ ۹۰,۰۰۰ ۰۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۷۷۱۱۴۰۲
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۵-۱۳۹۹
۱۱ ۳۳۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۵-۱۳۹۹
۱۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۴,۰۰۰ ۰۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۶۶۸۶۱۶۲
۱۳ ۲۹۴****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۶۶۳۶۵۰۵
۱۴ ۸۳۲****۰۹۳۵ ۹۰,۰۰۰ ۰۸-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۶۳۳۳۴۷۹
۱۵ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۳۵,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۵۶۸۰۹۷۱
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۵۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹
۱۸ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۳۹۶۶۲۴۶
۱۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۳۰۷۸۹۴۰
۲۰ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۲۸۳۳۱۹۴
۲۱ ۸۵۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۲۷۸۶۹۲۵
۲۲ ۱۶۸****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹
۲۳ ۱۱۱****۰۹۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۲۷۳۴۲۱۴
۲۴ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۱۶۴۳۲۲۵
۲۵ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۱۵۸۹۶۲۰
۲۶ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۷ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۹
۲۹ ۸۳۲****۰۹۳۵ ۹۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۹۲۲۱۶۶۴
۳۰ ۹۱۶****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۹۰۳۰۲۵۸
۳۱ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۸۸۱۸۰۶۶
۳۲ ۷۴۳****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹
۳۴ ۳۰۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹
۳۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۸۳۷۵۳۰۴
۳۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۲-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۶۷۴۲۵۹۱
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۵-۱۳۹۹
۳۸ ۸۱۲****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۵-۱۳۹۹
۳۹ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۳۶۹۲۹۸۳
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹
۴۴ ۶۲۶****۰۹۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۲۳۷۹۸۱۷
۴۵ ۲۸۴****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۲۲۳۴۱۲۱
۴۶ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۲۰۱۳۳۳۳
۴۷ ۵۳۳****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹
۴۸ ۴۷۹****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹
۴۹ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۱۲۴۸۶۰۰
۵۰ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۱۰۹۵۵۶۶
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۰۲۳۰۸۴۰
۵۲ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۵۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۰۲۰۸۶۶۹
۵۳ ۵۲۱****۰۹۹۱ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۰۱۹۷۹۴۸
۵۴ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۰۱۷۰۷۹۲
۵۵ ۴۶۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۹۳۴۷۵۶۱
۵۶ ۹۴۹****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹
۵۷ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۹۳۱۸۲۲۰
۵۸ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۹۱۳۱۷۷۷
۵۹ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۸۶۱۷۴۸۶
۶۰ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۸۳۸۶۸۱۲
۶۱ ۷۹۷****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۸۲۱۹۴۸۰
۶۲ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۸۲۱۳۰۱۴
۶۳ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۸۱۹۳۵۵۷
۶۴ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۷۸۸۲۷۲۰
۶۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۷۷۲۳۰۲۰
۶۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹
۶۷ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹

پارسال در چنین ایامی با مشارکت همگانی اقدام به جمع آوری کمک های اهدایی جهت انجام قربانی و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان کردیم. برآن شدیم تا امسال هم این کار بسیار خوب را دنبال کنیم. امیدواریم با همت عالی شما یزرگواران بتوانیم خنده ای برلبان عزیزان نیازمند بنشانیم ، آنها که شاید خوردن گوشت برای بچه هایشان آرزو باشد. برای کسانی که توانایی خرید یک قربانی کامل را ندارند ، شاید این مسیر بهترین راه برای مشارکت در این امر خداپسندانه و شریف قربانی باشد.