نذر قربانی ( جمع آوری قربانی های کوچک و اهداء به نیازمندان )

o

نذر قربانی ( جمع آوری قربانی های کوچک و اهداء به نیازمندان )

شمارنده پرونده: ۵۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۳۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

پارسال در چنین ایامی  با مشارکت همگانی اقدام به جمع آوری کمکهای اهدایی جهت انجام قربانی و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان کردیم.
بر آن شدیم تا امسال هم این کار بسیار خوب را دنبال کنیم.
امیدواریم با همت عالی شما بزرگواران بتوانیم خنده ای بر لبان عزیزان نیازمند بنشانیم؛ آنها که شاید خوردن گوشت برای بچه هایشان آرزو باشد.
برای کسانی که توانایی خرید یک قربانی کامل را ندارند؛ شاید این مسیر بهترین راه برای مشارکت و شرکت در این امر خداپسندانه و شریف قربانی باشد.
 


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۵-۱۳۹۸
۲ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۴۶۲۰۰۹۳
۳ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۸۷۰۶۶۱
۴ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۷۹۵۴۳۱
۵ ۷۹۲****۰۹۳۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸
۶ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸
۹ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۲۸۹۴۵۹۲
۱۰ ۵۰۸****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۸
۱۱ ۷۰۱****۰۹۰۱ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۸
۱۲ ۹۴۹****۰۹۱۴ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۸
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۵-۱۳۹۸
۱۴ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۷۶۸۰۷۳۰
۱۵ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۸
۱۶ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۸
۱۷ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۶۶۶۷۹۰۹
۱۸ ۳۶۱****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۵۷۸۳۶۹۲
۱۹ ۲۸۰****۰۹۳۷ ۲,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۵۶۰۰۳۸۱
۲۰ ۷۵۴****۰۹۱۴ ۵۹,۳۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸
۲۱ ۶۷۵****۰۹۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۴۱۵۷۴۴۲
۲۲ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۸۲۰۵۷۹
۲۳ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۷۴۲۶۴۲
۲۴ **** ۶۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۷۱۱۲۶۴
۲۵ ۱۵۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۶۱۸۷۳۰
۲۶ ۵۶۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۳۶۷۹۴۸
۲۷ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۰۴۴۵۰۵
۲۸ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۳۰۳۳۶۶۶
۲۹ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۴۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۲۴۹۵۳۳۱
۳۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۲۴۲۳۱۳۷
۳۱ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸
۳۲ ۳۷۸****۰۹۱۴ ۳۳,۸۵۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸
۳۳ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸

پارسال در چنین ایامی با مشارکت همگانی اقدام به جمع آوری کمکهای اهدایی جهت انجام قربانی و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان کردیم. بر آن شدیم تا امسال هم این کار بسیار خوب را دنبال کنیم. امیدواریم با همت عالی شما بزرگواران بتوانیم خنده ای بر لبان عزیزان نیازمند بنشانیم؛ آنها که شاید خوردن گوشت برای بچه هایشان آرزو باشد. برای کسانی که توانایی خرید یک قربانی کامل را ندارند؛ شاید این مسیر بهترین راه برای مشارکت و شرکت در این امر خداپسندانه و شریف قربانی باشد.