نذر قربانی

o

نذر قربانی

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: نذر قربانی
۸
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: طرح ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۰۲۱۷۵۷۹
۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۵۴۸۰۲۱۷
۳ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۸۸۵۹۱۷۵
۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۵۷۸۰۷۹
۵ ۷۹۲****۰۹۳۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۰۲۱۴۱۳
۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۴۹۳۷۱۳۳۹
۷ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۵۵۳۳۱۳۱۵
۸ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۰۰۲۷۳۸۲۱

همراهان گرامی شما می توانید نذورات قربانی خود را جهت تهیه و توزیع گوشت قربانی بین نیارمندان به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید