نذر قربانی

o

نذر قربانی

شمارنده پرونده: ۱۱۱
شماره پرونده: نذر قربانی
۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: طرح ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۱۰۹****۰۹۳۹ ۱۱۳,۰۰۰ ۰۴-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۱۲۳۹۴۸۵۳
۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۰۲۱۷۵۷۹
۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۱۵۴۸۰۲۱۷
۴ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۸۸۵۹۱۷۵
۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۵۷۸۰۷۹
۶ ۷۹۲****۰۹۳۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۰۲۱۴۱۳
۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۴۹۳۷۱۳۳۹
۸ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۵۵۳۳۱۳۱۵
۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۰۰۲۷۳۸۲۱

همراهان گرامی شما می توانید نذورات قربانی خود را جهت تهیه و توزیع گوشت قربانی بین نیارمندان به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید