کمک هزینه تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

o

کمک هزینه تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

شمارنده پرونده: ۵۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۳۸۷
۵۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

اکنون نوبت دختر جوان خانواده است که با شوق به سمت لانه سپید خوشبختی پر بگشاید. یک سال از عقد می‌گذرد اما کم‌بضاعتی اجازه نداده، جهازی تهیه شود. اما چه باک، زیرا انسان‌هایی هستند که با قلب رئوف‌شان، کمک خواهند کرد که دختر جوان، مثل دختر خودشان، با شادی و خنده بدرقۀ خانه آرزوها شود؛ این را مادر به او قول داده است.

فرصتی داریم در این شادی با خانواده‌شان سهیم شویم. دریغ نکنیم و کمک کنیم این دو جوان زندگی ساده‌شان را سریع‌تر آغاز کنند.

یادمون باشه حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل شدن پروژه می‌کنه


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۸
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۴,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۸
۳ ۰۰۵****۰۹۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۸
۴ ۰۲۱****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۸
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۸
۷ ۰۲۴****۰۹۲۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۸۲۹۴۲۷۰
۸ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۷۵۲۴۳۹۵
۹ ۴۰۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۷۵۰۱۵۱۴
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۵۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۵,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۸
۱۴ ۱۵۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۶۴۰۶۸۷۹
۱۵ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۶۳۶۸۴۵۰
۱۶ ۵۴۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۶۲۸۸۶۵۹
۱۷ ۵۶۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۶۲۶۸۱۷۴
۱۸ ۰۴۹****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۸۹۲۰۲۷
۱۹ ۴۷۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۵۹۷۷۲۵
۲۰ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۵۵۰۳۳۵
۲۱ ۱۱۱****۰۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۵۲۶۱۲۶
۲۲ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۵۲۵۲۹۲
۲۳ ۵۲۹****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۵۰۹۷۲۱
۲۴ ۵۸۲****۰۹۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۴۹۶۴۸۲
۲۵ ۸۸۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۴۹۰۴۴۱
۲۶ ۸۸۴****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۵۴۸۹۵۰۵
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸
۲۸ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۴,۵۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸
۳۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۲۵۴۶۷۸۹
۳۵ ۶۷۵****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۱۹۱۴۶۲۵
۳۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۹۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۱۷۵۰۹۸۷
۳۷ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۱۱۶۵۹۸۳
۳۸ ۶۰۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۱۰۶۷۲۴۹
۳۹ ۰۴۱****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۰ ۰۱۶****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۱ ۰۶۹****۰۹۱۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۲ ۰۳۱****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۵۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۸
۴۷ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۴۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۰۵۳۱۳۵۱
۴۸ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۰۲۵۶۲۰۸
۴۹ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۰۲۴۵۷۴۱
۵۰ ۰۰۴****۰۹۰۱ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۰۲۲۱۷۸۴
۵۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۸

اکنون نوبت دختر جوان خانواده است که با شوق به سمت لانه سپید خوشبختی پر بگشاید. یک سال از عقد می‌گذرد اما کم‌بضاعتی اجازه نداده، جهازی تهیه شود. اما چه باک، زیرا انسان‌هایی هستند که با قلب رئوف‌شان، کمک خواهند کرد که دختر جوان، مثل دختر خودشان، با شادی و خنده بدرقۀ خانه آرزوها شود؛ این را مادر به او قول داده است. فرصتی داریم در این شادی با خانواده‌شان سهیم شویم. دریغ نکنیم و کمک کنیم این دو جوان زندگی ساده‌شان را سریع‌تر آغاز کنند. یادمون باشه حتی ۱۰۰۰ تومان هم کمک بسزایی به تکمیل شدن پروژه می‌کنه