مشارکت در تأمین بخشی از جهیزیه زوج جوان

o

مشارکت در تأمین بخشی از جهیزیه زوج جوان

شمارنده پرونده: ۸۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۲۷۴
۴۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

دختری است که شخصا چند بار به دفتر مؤسسه مراجعه کرده است برای تهیه جهیزیه .
با اطلاعاتی که ما از وضع پدر وخانواده اش داریم میدانیم که فقط با ضروریات اولیه قادر به شروع زندگی مشترکش میباشد
پس بیایید با هم این ضروریات اولیه را که شامل یخچال ، فرش ، اجاق گاز و سرویس های قابلمه و قاشق چنگال و .... می باشد را برای او فراهم کنیم
وقتی توقع دو جوان برای شروع زندگیشان در حد ضروریات است میتوان با خیال راحت به آنها کمک کرد.
به امید یاری شما


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۴۶۶۸۷۰۲
۲ ۲۸۴****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۳۴۱۷۱۵۲
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۸,۰۰۰ ۱۵-۰۴-۱۳۹۹
۴ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۰۸۶۲۹۸۶
۵ ۲۸۴****۰۹۱۲ ۳۵,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۰۷۷۷۲۹۰
۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۰۰۴۶۹۹۷
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۹
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۹
۹ ۰۰۳****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۹
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۹
۱۱ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۸۴۷۲۸۰۷
۱۲ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۸۴۰۹۹۳۲
۱۳ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۷۸۰۶۸۲۸
۱۴ ۳۶۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۷۷۹۵۸۰۰
۱۵ ۷۰۹****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۶۶۷۳۶۹۷
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۶,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۹
۱۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۵۳۰۰۰۲۸
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹
۲۳ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۴۵۷۳۹۵۵
۲۴ ۳۵۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۴۵۱۶۶۲۷
۲۵ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۴۵۰۱۹۹۳
۲۶ ۷۸۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۳۹۹۰۹۵۳
۲۷ ۶۰۱****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۳۶۹۵۱۹۰
۲۸ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۶۹,۴۵۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۳۶۷۴۱۱۴
۲۹ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۴۷,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۳۵۳۸۶۶۵
۳۰ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۲۶۹۳۴۷۰
۳۱ ۸۶۶****۰۹۱۲ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹
۳۳ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۲۶۷۴۲۳۵
۳۴ ۸۰۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۱۴۹۷۸۹۶
۳۵ ۲۱۶****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۱۴۹۶۸۰۰
۳۶ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۱۳۵۱۳۷۹
۳۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۱۱۱۲۵۹۱
۳۸ ۶۵۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۱۰۰۴۸۰۰
۳۹ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۶۰۹۶۷۴۶۳
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۹
۴۲ ۸۷۱****۰۹۰۳ ۳,۰۰۰ ۰۸-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۹۸۸۷۱۷۴
۴۳ ۲۴۳****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۴۴ ۱۵۷****۰۹۱۱ ۲۱۰,۳۵۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۴۵ ۱۵۷****۰۹۱۱ ۵۸,۲۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹

دختری است که شخصا چند بار به دفتر مؤسسه مراجعه کرده است برای تهیه جهیزیه . با اطلاعاتی که ما از وضع پدر وخانواده اش داریم میدانیم که فقط با ضروریات اولیه قادر به شروع زندگی مشترکش میباشد پس بیایید با هم این ضروریات اولیه را که شامل یخچال ، فرش ، اجاق گاز و سرویس های قابلمه و قاشق چنگال و .... می باشد را برای او فراهم کنیم وقتی توقع دو جوان برای شروع زندگیشان در حد ضروریات است میتوان با خیال راحت به آنها کمک کرد. به امید یاری شما