مشارکت در تأمین اقلام ضروری زوج جوان

o

مشارکت در تأمین اقلام ضروری زوج جوان

شمارنده پرونده: ۷۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۹۵۴
۵۸
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده با 5 سرعائله ، اجاره نشین با ناراحتی قلبی ، ناتوان در تهیه جهیزیه 
اقلام جهیزیه : یخچال و فریز ، اجاق گاز ، فرش ، تلویزیون ، جاروبرقی ، ماشین لباسشویی ، پنکه ، سرویس قابلمه ، سرویس چینی ، اتو بخار ، پتو ، سرویس قاشق چنگال و ....
امید آن را داریم تا با همیاری و کمک آشنایان  ، فامیل و شما نیک اندیشان و خیرین عزیز به انجام این مهم برآییم و موجبات رضایت و خشنودی خداوند و شادی دل این زوج فراهم آید.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۳۲۵****۰۹۳۶ ۱۷۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۲۰۲۹۷۸۸
۲ **** ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۲۰۲۷۳۲۱
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸
۷ ۶۴۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸
۹ ۱۱۱****۰۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۰۱۱۰۴۹۶
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۸
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۲-۱۲-۱۳۹۸
۱۲ ۹۶۶****۰۹۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۸۷۶۰۲۵۹
۱۳ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۷۵۳۳۹۰۱
۱۴ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۷۳۲۹۴۲۳
۱۵ ۷۰۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۷۲۴۶۹۶۳
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸
۱۸ ۰۴۰****۰۹۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸
۲۰ ۷۴۶****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸
۲۲ ۱۳۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۶۶۹۴۰۱۳
۲۳ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۵۶۷۱۰۵۴
۲۴ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۵۴۲۲۸۴۵
۲۵ ۹۸۱****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۵۴۲۲۶۳۳
۲۶ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۵۴۲۱۱۲۱
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸
۳۱ ۰۷۹****۰۹۱۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸
۳۲ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۲۹,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۵۴۰۰۹۱۶
۳۳ ۶۵۳****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۵۳۹۸۷۱۴
۳۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۳۶۴۳۹۰۲
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸
۳۶ ۰۷۴****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸
۳۸ ۱۱۱****۰۹۱۱ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۳۶۰۵۰۲۰
۳۹ ۳۵۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۳۵۸۵۰۶۶
۴۰ ۶۰۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۳۵۶۲۴۳۳
۴۱ ۳۲۵****۰۹۳۶ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۳۲۰۵۴۷۳
۴۲ ۳۳۶****۰۹۲۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۳۰۷۴۴۲۷
۴۳ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۲۱۳۰۳۸۲
۴۴ ۰۷۰****۰۹۱۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸
۵۱ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۱۹۵۲۸۱۸
۵۲ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۱۸۶۳۲۳۸
۵۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۵۱۷۶۸۲۸۱
۵۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۱-۱۳۹۸
۵۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۱-۱۳۹۸
۵۶ ۰۰۳****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۱۱-۱۳۹۸
۵۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۱۱-۱۳۹۸
۵۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۱۱-۱۳۹۸

سرپرست خانواده با 5 سرعائله ، اجاره نشین با ناراحتی قلبی ، ناتوان در تهیه جهیزیه اقلام جهیزیه : یخچال و فریز ، اجاق گاز ، فرش ، تلویزیون ، جاروبرقی ، ماشین لباسشویی ، پنکه ، سرویس قابلمه ، سرویس چینی ، اتو بخار ، پتو ، سرویس قاشق چنگال و .... امید آن را داریم تا با همیاری و کمک آشنایان ، فامیل و شما نیک اندیشان و خیرین عزیز به انجام این مهم برآییم و موجبات رضایت و خشنودی خداوند و شادی دل این زوج فراهم آید.