لوله کشی گاز منزل روستایی

o

لوله کشی گاز منزل روستایی

شمارنده پرونده: ۱۰۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۲۴۵
۳۲
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۰۵۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده با 4 سر عائله و کارگر فصلی در یکی از روستاها اقدام به احداث منزل کوچکی کرده است که فاقد لوله کشی گاز می باشد. از این رو قراره ما با حمایت شما خیرین عزیز لوله کشی گاز منزل این خانواده نیازمند را انجام دهیم و در جهت رفع مشکلش قدم برداریم و خانه ای گرم را برایشان هدیه کنیم


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۶۰۱****۰۹۱۴ ۳۹۸,۰۰۰ ۱۷-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۲۸۷۰۰۷۱
۲ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۷-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۰۶۳۸۶۷۶
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۱۰-۱۳۹۹
۴ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۲,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۰۵۸۰۱۸۹
۵ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۰۵۶۵۱۴۴
۶ ۹۰۹****۱۲۳۴ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۰۵۶۰۷۵۹
۷ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۰۱۵۵۰۶۷
۸ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۹۵۱۱۳۵۹
۹ ۷۵۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۸۳۴۰۵۳۴
۱۰ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۸۳۳۳۴۲۱
۱۱ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۸۳۳۱۴۱۹
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۶ ۳۷۸****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۹
۱۹ ۲۳۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۸۳۱۲۷۲۱
۲۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۷۸,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۸۲۴۹۳۴۶
۲۱ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۸۰۷۰۷۲۸
۲۲ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۷۶۳۳۱۳۷
۲۳ ۴۳۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۷۲۱۳۶۹۰
۲۴ ۱۲۰****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۷۲۰۹۳۶۲
۲۵ ۶۹۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۷۱۸۵۱۶۱
۲۶ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۶۷۷۳۳۸۲
۲۷ ۱۱۱****۰۹۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۶۴۸۹۹۵۸
۲۸ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۶۳۹۰۶۹۹
۲۹ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۶۳۱۸۴۷۶
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۹

سرپرست خانواده با 4 سر عائله و کارگر فصلی در یکی از روستاها اقدام به احداث منزل کوچکی کرده است که فاقد لوله کشی گاز می باشد. از این رو قراره ما با حمایت شما خیرین عزیز لوله کشی گاز منزل این خانواده نیازمند را انجام دهیم و در جهت رفع مشکلش قدم برداریم و خانه ای گرم را برایشان هدیه کنیم