لوله کشی گاز مسکن احداث شده توسط خیرین

o

لوله کشی گاز مسکن احداث شده توسط خیرین

شمارنده پرونده: ۲۱
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۶۹۱
۳۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۵۵۰,۰۰۰

تومان

-۵۰,۰۰۰

سرپرست خانوار مادری فداکار با دو فرزند پایین تر از 15سال می باشد که با گل فروشی و فروش عرقیجات گذران زندگی می کند ، به تازگی برای این خانواده توسط خیرین و گروه جهادی بسیج دانشجوی شهرستان خوی مسکن احداث گردیده است .

به جهت لوله کشی گاز نیازمند مساعدت می باشد.

مبلغ مورد نیاز برای انجام این کار را می خواهیم با هم جمع آوری کنیم.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۷۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۷۷۴۱۳۳
۲ ۶۹۸****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۶۳۲۸۵۲
۳ ۴۱۱****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۵۲۵۲۶۱
۴ ۸۷۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۵۲۴۵۳۴
۵ ۰۱۴****۰۹۳۶ ۱۷,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۲۶۵۲۶۰
۶ ۲۳۰****۰۹۱۴ ۲۳,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۱۰۲۱۰۴
۷ ۵۱۲****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۸۰۵۲۵۹۱
۸ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۷۷۵۶۰۲۹
۹ ۴۳۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۵۹۷۹۷۹۷
۱۰ ۱۳۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۵۹۰۳۶۷۷
۱۱ ۸۹۹****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۲۴-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۵۸۵۶۲۲۸
۱۲ **** ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۴۶۱۵۸۱۸
۱۳ ۸۳۳****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۴۲۹۴۴۱۰
۱۴ ۱۸۸****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۴۰۴۲۰۳۱
۱۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۷۹۲۲۹۶
۱۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۳-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۷۹۰۳۱۲
۱۷ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۴۶۹۹۸۶
۱۸ ۳۰۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۲۸۵۵۴۹
۱۹ ۰۴۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۲۷۲۳۴۹
۲۰ ۷۲۲****۰۹۱۴ ۱۷,۵۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۲۱۲۳۴۳
۲۱ ۳۵۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۱۷۵۹۲۲
۲۲ ۸۲۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۱۱۸۲۴۶
۲۳ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۱۰۵۵۹۷
۲۴ ۴۴۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۳۰۶۱۳۲۶
۲۵ ۱۹۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۷۱۸۵۴۵
۲۶ ۱۳۳****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۶۲۹۷۵۲
۲۷ ۳۵۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۲۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۵۲۰۸۳۲
۲۸ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۴۹۱۶۰۴
۲۹ ۴۳۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۴۶۶۵۳۱
۳۰ ۵۸۵****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۴۶۵۸۰۸
۳۱ ۶۴۵****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۴۶۴۲۵۵

سرپرست خانوار مادری فداکار با دو فرزند پایین تر از ۱۵ سال می باشد که با گل فروشی و فروش عرقیجات گذران زندگی میکند ، به تازگی برای این خانواده توسط خیرین و گروه جهادی بسیج دانشجویی شهرستان خوی مسکن احداث گردیده است . 

به جهت لوله کشی گاز نیازمند مساعدت می باشد.

مبلغ مورد نیاز برای انجام این کار را می خواهیم با هم جمع آوری کنیم.