قرض الحسنه

o

قرض الحسنه

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۱۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: طرح ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۴۳۶۸۳۱۷
۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۴۸۱۷۸۳۵
۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۱,۰۰۰ ۳۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۰۹۲۶۷۴۷
۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۲-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۵۳۳۴۷۳۲
۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۴۰۰۷۳۷۷۲
۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۴,۰۰۰ ۲۹-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۷۳۶۱۷۹۵
۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۹۲۵۰۶۱۲۰
۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۵۵۷۶۳۷۹
۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۴۰۵۶۸۶۳
۱۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۶۲۹۹۹۸۰۰
۱۱ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۶۲۹۹۹۴۹۶
۱۲ ۴۵۴****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۱-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۲۰۱۴۹۲۹۴
۱۳ ۱۹۱****۰۹۱۴ ۳۲,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۳۹۴۷۱۸۴

همراهان گرامی شما می توانید کمک های خود را به عنوان سپرده خیرین جهت ارائه وام قرض الحسنه به نیازمندان به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.