فراخوان همدلی برای اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا

o

فراخوان همدلی برای اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا

شمارنده پرونده: ۷۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۹۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

اردیبهشت ماه امسال در کنار ایتام و نیازمندان ( تهیه مواد غذایی و بهداشتی ) 
در این روزها که باید در خانه بمانیم و نانِ نان آورانی قطع شده و چشم امیدشان به یاری خداست . برآنیم تا دوباره با یاری دست های بخشنده شما که وسیله خدای کریم هستند از خانواده های آسیب دیده حمایت کنیم.
با رقم دلخواه همراه و همدل باشیم.


روش های جمع آوری کمک نقدی :
1- شماره کارت حقوقی به نام مرکز خیرین


6037 6919 9012 5049

2- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۱۲۸۶۸۰۰
۲ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۰۰۹۴۶۲۸
۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۵۹۴۹۳۹۵۱
۴ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۱۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۵۷۹۳۰۶۳۸
۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۵۴۶۱۳۹۱۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۲-۱۳۹۹
۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۵۲۸۱۴۴۹۷
۸ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۵۱۱۱۵۴۷۱
۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۵۰۴۲۵۳۳۹
۱۰ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۹۵۴۷۱۲۶
۱۱ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۸-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۹۴۵۳۱۰۹
۱۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۷۹۲۶۲۲۳
۱۳ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۷۶۲۷۴۰۰
۱۴ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۷۵۸۴۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۲-۱۳۹۹
۱۶ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۴۹۶۹۳۰۱
۱۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۳۶۴۵۲۹۹
۱۸ ۵۰۴****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۲۴۶۷۷۴۹
۱۹ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۲۱۶۱۴۶۷
۲۰ ۷۶۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۱۴۹۵۳۱۱
۲۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۰۸۱۶۹۳۱
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۳۹۹
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۳۹۹
۲۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۰۶۸۶۰۰۲
۲۵ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۹۵۲۷۱۶۵
۲۶ ۲۳۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۹۰۱۱۵۸۸
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۳۹۹
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۳۹۹
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۳۹۹
۳۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۶۲۶۳۱۰۹
۳۱ ۰۵۲****۰۹۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۵۵۱۰۷۷۳
۳۲ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۱-۱۳۹۹
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۱-۱۳۹۹
۳۴ ۹۴۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۵۴۸۳۲۱۳
۳۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۵۴۷۴۷۹۱
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹
۳۹ ۹۴۹****۰۹۱۴ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹
۴۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۳۳۸۶۳۸۹
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۸-۰۱-۱۳۹۹
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۷,۰۰۰ ۲۸-۰۱-۱۳۹۹
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۸-۰۱-۱۳۹۹
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸,۰۰۰ ۲۸-۰۱-۱۳۹۹
۴۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۷-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۱۳۱۳۷۹۸
۴۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۶-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۸۹۹۱۸۵۷
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۱-۱۳۹۹
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۱-۱۳۹۹
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۱-۱۳۹۹
۵۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۸۳۵۰۴۷۶
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۷۷۶۵۳۳۰
۵۲ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۶۹۴۸۶۳۹
۵۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹
۵۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹
۵۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۶۸۹۸۸۸۸
۵۶ ۰۰۰****۰۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۶۸۶۶۸۱۳
۵۷ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۶۸۶۶۵۳۳
۵۸ ۹۶۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۶۸۱۷۷۸۲
۵۹ ۶۱۷****۰۹۲۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۴-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۵۴۶۱۳۵۱
۶۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۵۳۹۹۱۳۷
۶۱ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۴۵۲۰۰۸۱
۶۲ ۹۲۳****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۳۹۹
۶۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۳۹۹
۶۴ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۳۷۳۱۲۹۶
۶۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۳۳۶۹۸۸۰
۶۶ ۹۳۷****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۳۳۱۵۶۸۵
۶۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۳۱۶۷۹۶۷
۶۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۲۱-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۲۹۳۰۷۰۴
۶۹ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۱-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۲۲۳۵۱۳۶
۷۰ ۰۴۴****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۱-۱۳۹۹
۷۱ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۸۸۵۵۸۳
۷۲ ۱۳۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۶۵۴۹۱۳
۷۳ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۵۸۴۶۳۵
۷۴ ۳۵۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۳۲۰۴۰۹
۷۵ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۲۴۱۱۳۷
۷۶ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۲۲۵۸۵۰
۷۷ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۱۰۹۰۱۳۴
۷۸ ۴۵۸****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۱-۱۳۹۹
۷۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۷۹۳۶۳۶
۸۰ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۷۱۷۴۱۸
۸۱ ۸۴۷****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۵۹۸۵۵۳
۸۲ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۵۶۳۱۳۹
۸۳ ۴۷۵****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۰۹۵۰۶۸
۸۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹
۸۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹
۸۶ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹
۸۷ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۹۶۷۴۶۱۸
۸۸ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۹۶۶۵۷۶۸
۸۹ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۵,۰۰۰ ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۹۶۵۹۳۴۸
۹۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۸-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۹۶۴۹۸۳۵
۹۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۱-۱۳۹۹

اردیبهشت ماه امسال در کنار ایتام و نیازمندان ( تهیه مواد غذایی و بهداشتی ) در این روزها که باید در خانه بمانیم و نانِ نان آورانی قطع شده و چشم امیدشان به یاری خداست . برآنیم تا دوباره با یاری دست های بخشنده شما که وسیله خدای کریم هستند از خانواده های آسیب دیده حمایت کنیم. با رقم دلخواه همراه و همدل باشیم. روش های جمع آوری کمک نقدی : 1- شماره کارت حقوقی به نام مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049 2- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت