عمل جراحی ویترکتومی

o

عمل جراحی ویترکتومی

شمارنده پرونده: ۱۰۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۴۸
۴۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

تومان

-۱,۵۰۰,۰۰۰

مادر خانواده نیاز فوری به عمل جراحی ویترکتومی دارد و در غیر اینصورت نابینا خواهد شد
همراهی و یاری همیشگی شما، باعث خواهد شد این بیمار خاص، در شرایط بهتری برای ادامه زندگی قرار گیرد.

شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 
(خیریه مواسات و همدلی خیرین خوی)
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۲-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰۵-۰۲-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۵,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۲-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۰ ۹۴۹****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۲-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۳ ۹۴۹****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۴۰۰
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱-۰۱-۱۴۰۰

مادر خانواده نیاز فوری به عمل جراحی ویترکتومی دارد و در غیر اینصورت نابینا خواهد شد همراهی و یاری همیشگی شما، باعث خواهد شد این بیمار خاص، در شرایط بهتری برای ادامه زندگی قرار گیرد. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی (خیریه مواسات و همدلی خیرین خوی) 6037 6919 9012 5049