صدقه

o

صدقه

شمارنده پرونده: ۱۱۱
شماره پرونده: صدقه
۱۸۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: طرح ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۴۵****۰۹۱۴ ۱۴,۰۰۰ ۱۷-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۱۳۶۱۳۵۱
۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۲۲۵۳۸۵۷
۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۲۹۹۲۳۴۸۷
۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۱۴۱۹۹۵۷۵
۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۰۹۷۹۴۰۰۰
۶ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۲۰۸۴۲۹۷
۷ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۱۱۵۴۹۸۷
۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۰۱۶۹۶۵۴
۹ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۴۵۸۳۳۵۹
۱۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۱۰۲۰۳۴۸
۱۱ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۸۵۴۴۸۶۰
۱۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۳-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۸۶۹۶۴۰۸
۱۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۳۰۵۶۰۶۳
۱۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۱۵۳۳۰۲۴۰
۱۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۰۵-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۱۶۳۷۵۰۳
۱۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۹۰۹۶۶۱
۱۷ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۸۰۳۰۷۳
۱۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۴۷۲۶۵۷۲۳
۱۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۴۲۴۶۵۲۲۸
۲۰ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۹۲۸۷۲۳۴
۲۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۸۶۲۲۰۱۵
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۸۶۱۷۰۷۶
۲۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۷۷۸۸۴۱۸
۲۴ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۳۴۸۶۳۸۹
۲۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۵-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۰۷۶۹۳۳۴
۲۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۹۴۳۶۷۴۲
۲۷ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۵۴۱۱۴۵۸
۲۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۳۲۴۷۶۱۲
۲۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۷۲۵۶۸۳۰
۳۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۸,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۶۴۶۰۷۹۸
۳۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۵۱۹۶۲۲۱
۳۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۵-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۸۶۰۰۰۴۷
۳۳ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۹۷۰۱۶۶۰
۳۴ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۲,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۸۰۳۱۴۲۷
۳۵ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۸,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۲۴۰۹۵۵
۳۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۷,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۹۴۴۶۶
۳۷ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۵۲۷۱۶۹۷
۳۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۱-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۲۱۷۵۷۷۷
۳۹ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۵,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۱۵۸۱۱۷۸
۴۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۰۷۶۲۴۸۶
۴۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۷-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۴۲۸۸۰۳۴
۴۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۰۹۵۰۲۲۰
۴۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۳۳۰۹۸۰۸
۴۴ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۵۶۱۹۵۰۷
۴۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۷۱۸۴۱۹۵
۴۶ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۶,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۸۰۰۳۴۷۵
۴۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۴,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۸۰۰۱۸۴۸
۴۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۲۵۹۳۷۵۷
۴۹ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۲۴۶۷۵۸۵
۵۰ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۸۸۵۴۰۶۵
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۷۸۵۸۰۲۶
۵۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۳-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۹۹۷۷۰۵۵
۵۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۳۹۱۲۰۴۰
۵۴ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۰۹۰۵۷۵۷
۵۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۳۹۵۵۳۹۲
۵۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۸۵۲۴۷۷۹
۵۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۷۲۸۸۲۹۴
۵۸ ۲۲۶****۰۹۳۵ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۳۹۱۹۹۸۳
۵۹ ۳۴۰****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۰۲۹۳۳۱۱
۶۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۹۳۴۷۴۶۱
۶۱ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۴۱۵۰۴۱۹
۶۲ ۲۶۴****۰۲۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۰۲۹۹۸۵۶
۶۳ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۴۹۷۰۴۵۲
۶۴ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۸۰۱۰۱۲۹
۶۵ ۲۷۹****۰۵۳۱ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۷۲۷۷۱۹۹
۶۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۱۵۱۸۴۴
۶۷ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۷-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۷۳۵۵۴۸۴
۶۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۷۳۳۸۳۴۶
۶۹ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۰۷-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۰۸۵۷۰۸۶۲
۷۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۸,۰۰۰ ۰۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۰۳۶۷۱۴۵۷
۷۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۴۲۳۵۸۳۶
۷۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۲۱۱۸۰۷۱
۷۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۷-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۱۸۲۳۳۵۳۹
۷۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۷۵۹۱۷۷۵
۷۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۷-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۸۸۲۰۳۷۰۷
۷۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۸۳۰۰۵۲۹۲
۷۷ ۰۹۴****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۱۰-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۷۷۷۹۵۸۹۹
۷۸ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۵,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۷۵۵۵۷۳۲۵
۷۹ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳,۰۰۰ ۰۲-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۵۶۷۷۹۷۹
۸۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۱-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۵۴۴۶۱۳۸
۸۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۱۴۲۱۶۳۹
۸۲ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۴۳۸۵۵۶
۸۳ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۵۰۲۴۲۷۳
۸۴ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۳۸۸۷۷۰۱۳
۸۵ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۳۶۵۴۱۰۴۹
۸۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۲,۰۰۰ ۰۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۹۷۳۷۴۵۳
۸۷ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۱۶۹۸۲۲۴۰
۸۸ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۹۸۸۹۹۱۱۱
۸۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۹۶۱۹۲۲۹۸
۹۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۷۳۶۰۵۳۵
۹۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۴۵۰۲۳۸۰
۹۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۴۱۳۳۳۰۰
۹۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۲,۰۰۰ ۰۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۰۴۷۸۵۳۸
۹۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۷۳۱۰۱۸۷۴
۹۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۶۷۰۷۳۸۴۱
۹۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۷,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۶۶۲۰۶۱۲۲
۹۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۵۶۲۸۸۱۵۰
۹۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۴۳۲۳۰۹۳۳
۹۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۷۷۳۶۶۳
۱۰۰ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۴۸۲۸۶۳
۱۰۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۳۲۵۳۳۵۱
۱۰۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۳۲۵۰۷۳۴
۱۰۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۰۷۹۰۷۱۴۱
۱۰۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۶۹۵۷۱۸۲
۱۰۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۱۵۰۵۶۷۴
۱۰۶ ۷۰۱****۰۹۱۴ ۴۷,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۹۹۲۱۳۵۰
۱۰۷ ۷۰۱****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۹۹۱۹۳۳۹
۱۰۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۸,۰۰۰ ۲۹-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۶۵۱۶۵۱۸
۱۰۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۳۲۹۵۰۸۶
۱۱۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۴,۰۰۰ ۲۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۰۳۱۰۳۱۵
۱۱۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۵۰۰ ۲۲-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۵۴۱۵۳۳۹
۱۱۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۸۴۵۹۴۱
۱۱۳ ۵۸۲****۰۹۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۵۶۰۷۷۰۳
۱۱۴ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۲۸۲۴۷۴۳
۱۱۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۴۲۴۵۴۲۹۹
۱۱۶ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۳۹۴۷۷۴۷۸
۱۱۷ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۳۶۵۹۵۰۲۶
۱۱۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۴۰۵۶۱۶۲
۱۱۹ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۴۸۸۱۷۴۸
۱۲۰ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۸-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۲۷۰۲۷۷۶
۱۲۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۱۰۱۱۰۵۱
۱۲۲ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۶۸۸۸۳۸۹
۱۲۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۶۱۰۳۴۹۳
۱۲۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۵۰۵۰۷۱۸
۱۲۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۲۷۷۶۶۹۳
۱۲۶ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۹۶۲۲۳۶۴۲
۱۲۷ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۹۰۳۳۵۰۳۴
۱۲۸ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۵۴۳۶۶۱۰
۱۲۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۵۲۲۲۶۲۴
۱۳۰ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۴۶۳۲۷۳۷
۱۳۱ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۴۳۱۵۹۷۱
۱۳۲ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۲۹۲۸۹۵۰
۱۳۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۰۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۴۹۴۲۰۳۲۵
۱۳۴ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۸۸۹۶۰۹۰
۱۳۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۶۴۴۴۷۸۲
۱۳۶ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۳۰۵۵۳۱۱
۱۳۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۲۸۰۵۷۷۵
۱۳۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۸,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۰۸۲۳۸۹۲۹
۱۳۹ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۰۴۴۵۰۸۹۵
۱۴۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۳۱-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۹۸۶۷۴۸۲۹
۱۴۱ ۹۱۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۳-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۸۸۶۴۷۶۴۰
۱۴۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۶۵۴۰۷۳۵۱
۱۴۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۶۳۲۳۰۷۹۰
۱۴۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۵,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۵۹۸۱۴۸۴۱
۱۴۵ ۹۱۸****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۳-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۵۱۵۰۵۷۷۲
۱۴۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۵۷۷۸۳۴۳
۱۴۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۷,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۲۷۲۱۱۶۶
۱۴۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۳۲۹۰۷۱۱
۱۴۹ ۰۵۲****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۱۳۳۸۵۵۹۹
۱۵۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۱,۰۰۰ ۲۶-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۱۳۱۳۸۰۷۵
۱۵۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۲۲-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۰۷۹۸۵۵۸۱
۱۵۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۱۱۹۶۸۷۴
۱۵۳ ۳۹۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۸۳۴۰۳۳۷۷
۱۵۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۷۰۲۸۲۵۲۸
۱۵۵ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۹۰۹۲۹
۱۵۶ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۸۱۱۹۳
۱۵۷ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۵۵۱۶۹
۱۵۸ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۴۵۳۷۳۴
۱۵۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۴-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۱۵۵۹۸۲۲
۱۶۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۱۰۳۴۷۲۱
۱۶۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۱۲۴۳۴۳۸
۱۶۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۷۲۰۰۱۰۶
۱۶۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۴۱۸۲۲۷
۱۶۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۲۴۴۱۳۶۲
۱۶۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۸۵۰۳۷۴
۱۶۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۲۹۸۶۱۵
۱۶۷ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۵۳۰۰۹
۱۶۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۳۷۵۲۵۷۵
۱۶۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۲۳۸۷۷۳
۱۷۰ ۴۷۵****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۵۰۲۲۸۵
۱۷۱ ۴۹۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۷۷۸۷۹۳۲
۱۷۲ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۵۱۸۸۴۶
۱۷۳ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۵۰۰۴۲
۱۷۴ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۲۳۷۶۶
۱۷۵ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۲۱۱۸۱
۱۷۶ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۰۷۷۴۰
۱۷۷ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۰۸۱۸۳۶
۱۷۸ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۹۸۵۶۱۲
۱۷۹ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۹۸۰۳۳۲
۱۸۰ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۳۹۱۱۱۰
۱۸۱ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۵۶۵۱
۱۸۲ **** ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۴۱۵۳
۱۸۳ **** ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۲۲۸۵
۱۸۴ **** ۴,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۲۲۷۳۴۰۳
۱۸۵ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۴۶۵۳۸۱
۱۸۶ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۸۴۶۵۲
۱۸۷ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۶۵۹۷۱

همراهان گرامی شما می توانید صدقات و خیرات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.

پرونده های مشابه