صدقه

o

صدقه

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: صدقه
۱۸۱
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: طرح ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۱۱۵۴۹۸۷
۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۰۱۶۹۶۵۴
۳ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۴۵۸۳۳۵۹
۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۱۰۲۰۳۴۸
۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۸۵۴۴۸۶۰
۶ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۸۶۹۶۴۰۸
۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۳۰۵۶۰۶۳
۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۱۵۳۳۰۲۴۰
۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۰۵-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۱۶۳۷۵۰۳
۱۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۹۰۹۶۶۱
۱۱ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۸۰۳۰۷۳
۱۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۴۷۲۶۵۷۲۳
۱۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۴۲۴۶۵۲۲۸
۱۴ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۹۲۸۷۲۳۴
۱۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۸۶۲۲۰۱۵
۱۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۸۶۱۷۰۷۶
۱۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۷۷۸۸۴۱۸
۱۸ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۳۴۸۶۳۸۹
۱۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۰۷۶۹۳۳۴
۲۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۹۴۳۶۷۴۲
۲۱ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۵۴۱۱۴۵۸
۲۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۳۲۴۷۶۱۲
۲۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۷۲۵۶۸۳۰
۲۴ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۸,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۶۴۶۰۷۹۸
۲۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۵۱۹۶۲۲۱
۲۶ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۸۶۰۰۰۴۷
۲۷ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۹۷۰۱۶۶۰
۲۸ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۲,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۸۰۳۱۴۲۷
۲۹ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۸,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۲۴۰۹۵۵
۳۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۷,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۹۴۴۶۶
۳۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۵۲۷۱۶۹۷
۳۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۲۱۷۵۷۷۷
۳۳ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۵,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۱۵۸۱۱۷۸
۳۴ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۰۷۶۲۴۸۶
۳۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۴۲۸۸۰۳۴
۳۶ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۰۹۵۰۲۲۰
۳۷ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۳۳۰۹۸۰۸
۳۸ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۵۶۱۹۵۰۷
۳۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۷۱۸۴۱۹۵
۴۰ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۶,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۸۰۰۳۴۷۵
۴۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۴,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۸۰۰۱۸۴۸
۴۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۲۵۹۳۷۵۷
۴۳ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۲۴۶۷۵۸۵
۴۴ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۸۸۵۴۰۶۵
۴۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۷۸۵۸۰۲۶
۴۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۹۹۷۷۰۵۵
۴۷ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۳۹۱۲۰۴۰
۴۸ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۰۹۰۵۷۵۷
۴۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۳۹۵۵۳۹۲
۵۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۸۵۲۴۷۷۹
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۷۲۸۸۲۹۴
۵۲ ۲۲۶****۰۹۳۵ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۳۹۱۹۹۸۳
۵۳ ۳۴۰****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۰۲۹۳۳۱۱
۵۴ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۹۳۴۷۴۶۱
۵۵ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۴۱۵۰۴۱۹
۵۶ ۲۶۴****۰۲۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۰۲۹۹۸۵۶
۵۷ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۴۹۷۰۴۵۲
۵۸ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۸۰۱۰۱۲۹
۵۹ ۲۷۹****۰۵۳۱ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۷۲۷۷۱۹۹
۶۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۱۵۱۸۴۴
۶۱ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۷۳۵۵۴۸۴
۶۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۷۳۳۸۳۴۶
۶۳ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۰۷-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۰۸۵۷۰۸۶۲
۶۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۸,۰۰۰ ۰۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۰۳۶۷۱۴۵۷
۶۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۴۲۳۵۸۳۶
۶۶ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۲۱۱۸۰۷۱
۶۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۷-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۱۸۲۳۳۵۳۹
۶۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۷۵۹۱۷۷۵
۶۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۸۸۲۰۳۷۰۷
۷۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۸۳۰۰۵۲۹۲
۷۱ ۰۹۴****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۷۷۷۹۵۸۹۹
۷۲ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۵,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۷۵۵۵۷۳۲۵
۷۳ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳,۰۰۰ ۰۱-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۵۶۷۷۹۷۹
۷۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۱-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۵۴۴۶۱۳۸
۷۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۱۴۲۱۶۳۹
۷۶ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۴۳۸۵۵۶
۷۷ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۵۰۲۴۲۷۳
۷۸ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۳۸۸۷۷۰۱۳
۷۹ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۳۶۵۴۱۰۴۹
۸۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۲,۰۰۰ ۰۷-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۹۷۳۷۴۵۳
۸۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۱۶۹۸۲۲۴۰
۸۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۹۸۸۹۹۱۱۱
۸۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۹۶۱۹۲۲۹۸
۸۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۷۳۶۰۵۳۵
۸۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۴۵۰۲۳۸۰
۸۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۴۱۳۳۳۰۰
۸۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۲,۰۰۰ ۰۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۰۴۷۸۵۳۸
۸۸ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۷۳۱۰۱۸۷۴
۸۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۶۷۰۷۳۸۴۱
۹۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۷,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۶۶۲۰۶۱۲۲
۹۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۵۶۲۸۸۱۵۰
۹۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۴۳۲۳۰۹۳۳
۹۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۷۷۳۶۶۳
۹۴ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۴۸۲۸۶۳
۹۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۳۲۵۳۳۵۱
۹۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۳۲۵۰۷۳۴
۹۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۰۷۹۰۷۱۴۱
۹۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۶۹۵۷۱۸۲
۹۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۱۵۰۵۶۷۴
۱۰۰ ۷۰۱****۰۹۱۴ ۴۷,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۹۹۲۱۳۵۰
۱۰۱ ۷۰۱****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۹۹۱۹۳۳۹
۱۰۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۸,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۶۵۱۶۵۱۸
۱۰۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۳۲۹۵۰۸۶
۱۰۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۴,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۰۳۱۰۳۱۵
۱۰۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۵۰۰ ۲۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۵۴۱۵۳۳۹
۱۰۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۸۴۵۹۴۱
۱۰۷ ۵۸۲****۰۹۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۵۶۰۷۷۰۳
۱۰۸ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۲۸۲۴۷۴۳
۱۰۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۴۲۴۵۴۲۹۹
۱۱۰ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۳۹۴۷۷۴۷۸
۱۱۱ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۲-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۳۶۵۹۵۰۲۶
۱۱۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۴۰۵۶۱۶۲
۱۱۳ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۴۸۸۱۷۴۸
۱۱۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۸-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۲۷۰۲۷۷۶
۱۱۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۱۰۱۱۰۵۱
۱۱۶ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۶۸۸۸۳۸۹
۱۱۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۶۱۰۳۴۹۳
۱۱۸ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۵۰۵۰۷۱۸
۱۱۹ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۲۷۷۶۶۹۳
۱۲۰ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۹۶۲۲۳۶۴۲
۱۲۱ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۹۰۳۳۵۰۳۴
۱۲۲ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۵۴۳۶۶۱۰
۱۲۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۵۲۲۲۶۲۴
۱۲۴ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۴۶۳۲۷۳۷
۱۲۵ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۴۳۱۵۹۷۱
۱۲۶ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۲۹۲۸۹۵۰
۱۲۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۴۹۴۲۰۳۲۵
۱۲۸ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۸۸۹۶۰۹۰
۱۲۹ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۶۴۴۴۷۸۲
۱۳۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۳۰۵۵۳۱۱
۱۳۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۲۸۰۵۷۷۵
۱۳۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۸,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۰۸۲۳۸۹۲۹
۱۳۳ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۰۴۴۵۰۸۹۵
۱۳۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۹۸۶۷۴۸۲۹
۱۳۵ ۹۱۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۸۸۶۴۷۶۴۰
۱۳۶ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۶۵۴۰۷۳۵۱
۱۳۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۶۳۲۳۰۷۹۰
۱۳۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۵,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۵۹۸۱۴۸۴۱
۱۳۹ ۹۱۸****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۵۱۵۰۵۷۷۲
۱۴۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۵۷۷۸۳۴۳
۱۴۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۷,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۲۷۲۱۱۶۶
۱۴۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۳۲۹۰۷۱۱
۱۴۳ ۰۵۲****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۱۳۳۸۵۵۹۹
۱۴۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۱,۰۰۰ ۲۶-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۱۳۱۳۸۰۷۵
۱۴۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۰۷۹۸۵۵۸۱
۱۴۶ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۱۱۹۶۸۷۴
۱۴۷ ۳۹۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۸۳۴۰۳۳۷۷
۱۴۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۷۰۲۸۲۵۲۸
۱۴۹ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۹۰۹۲۹
۱۵۰ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۸۱۱۹۳
۱۵۱ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۵۵۱۶۹
۱۵۲ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۴۵۳۷۳۴
۱۵۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۴-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۱۵۵۹۸۲۲
۱۵۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۱۰۳۴۷۲۱
۱۵۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۱۲۴۳۴۳۸
۱۵۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۷۲۰۰۱۰۶
۱۵۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۴۱۸۲۲۷
۱۵۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۲۴۴۱۳۶۲
۱۵۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۸۵۰۳۷۴
۱۶۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۲۹۸۶۱۵
۱۶۱ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۵۳۰۰۹
۱۶۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۳۷۵۲۵۷۵
۱۶۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۲۳۸۷۷۳
۱۶۴ ۴۷۵****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۵۰۲۲۸۵
۱۶۵ ۴۹۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۷۷۸۷۹۳۲
۱۶۶ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۵۱۸۸۴۶
۱۶۷ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۵۰۰۴۲
۱۶۸ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۲۳۷۶۶
۱۶۹ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۲۱۱۸۱
۱۷۰ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۰۷۷۴۰
۱۷۱ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۰۸۱۸۳۶
۱۷۲ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۹۸۵۶۱۲
۱۷۳ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۹۸۰۳۳۲
۱۷۴ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۳۹۱۱۱۰
۱۷۵ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۵۶۵۱
۱۷۶ **** ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۴۱۵۳
۱۷۷ **** ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۲۲۸۵
۱۷۸ **** ۴,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۲۲۷۳۴۰۳
۱۷۹ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۴۶۵۳۸۱
۱۸۰ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۸۴۶۵۲
۱۸۱ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۶۵۹۷۱

همراهان گرامی شما می توانید صدقات و خیرات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.