صدقه

o

صدقه

شمارنده پرونده: ۱۲۳
شماره پرونده: صدقه
۱۸۷
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: طرح ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۸۴۵****۰۹۱۴ ۱۴,۰۰۰ ۱۷-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۴۱۳۶۱۳۵۱
۲ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۳۲۲۵۳۸۵۷
۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۲۹۹۲۳۴۸۷
۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۱۴۱۹۹۵۷۵
۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۱۰-۱۳۹۹ ۱۲۴۲۰۹۷۹۴۰۰۰
۶ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۷۲۰۸۴۲۹۷
۷ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۶۱۱۵۴۹۸۷
۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۵۰۱۶۹۶۵۴
۹ ۳۱۴****۰۹۳۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۱-۰۹-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۴۵۸۳۳۵۹
۱۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۹-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۴۱۰۲۰۳۴۸
۱۱ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۳۸۵۴۴۸۶۰
۱۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۲۰,۰۰۰ ۲۲-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۸۶۹۶۴۰۸
۱۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۲۳۰۵۶۰۶۳
۱۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۱۱۵۳۳۰۲۴۰
۱۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۰۵-۰۸-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۹۱۶۳۷۵۰۳
۱۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۷,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۹۰۹۶۶۱
۱۷ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۸۰۳۰۷۳
۱۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۴۷۲۶۵۷۲۳
۱۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۴۲۴۶۵۲۲۸
۲۰ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۹۲۸۷۲۳۴
۲۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۸۶۲۲۰۱۵
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۸۶۱۷۰۷۶
۲۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۷۷۸۸۴۱۸
۲۴ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۳۴۸۶۳۸۹
۲۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۳۰۷۶۹۳۳۴
۲۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۹۴۳۶۷۴۲
۲۷ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۵۴۱۱۴۵۸
۲۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۲۳۲۴۷۶۱۲
۲۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۷۲۵۶۸۳۰
۳۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۸,۰۰۰ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۶۴۶۰۷۹۸
۳۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۱۵۱۹۶۲۲۱
۳۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۴-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۰۸۶۰۰۰۴۷
۳۳ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۹۷۰۱۶۶۰
۳۴ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۲,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۸۰۳۱۴۲۷
۳۵ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۸,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۷۲۴۰۹۵۵
۳۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۷,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۷۶۱۹۴۴۶۶
۳۷ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۵۲۷۱۶۹۷
۳۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۲۱۷۵۷۷۷
۳۹ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۵,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۱۵۸۱۱۷۸
۴۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۶۰۷۶۲۴۸۶
۴۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۳۴۲۸۸۰۳۴
۴۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۵-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۲۰۹۵۰۲۲۰
۴۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۳۱-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۹۰۳۳۰۹۸۰۸
۴۴ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۷۵۶۱۹۵۰۷
۴۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۵۷۱۸۴۱۹۵
۴۶ ۴۳۹****۰۹۰۱ ۶,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۸۰۰۳۴۷۵
۴۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۴,۰۰۰ ۰۲-۰۴-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۸۰۰۱۸۴۸
۴۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۲۵۹۳۷۵۷
۴۹ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۴۲۴۶۷۵۸۵
۵۰ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۸۸۵۴۰۶۵
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۳۷۸۵۸۰۲۶
۵۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۹۹۷۷۰۵۵
۵۳ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۳۹۱۲۰۴۰
۵۴ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۰۹۰۵۷۵۷
۵۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۳۹۵۵۳۹۲
۵۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۸۵۲۴۷۷۹
۵۷ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۷۲۸۸۲۹۴
۵۸ ۲۲۶****۰۹۳۵ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۳۹۱۹۹۸۳
۵۹ ۳۴۰****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۸۰۲۹۳۳۱۱
۶۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۲۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۷۹۳۴۷۴۶۱
۶۱ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۴۱۵۰۴۱۹
۶۲ ۲۶۴****۰۲۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۶۰۲۹۹۸۵۶
۶۳ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۵-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۴۴۹۷۰۴۵۲
۶۴ ۱۱۱****۱۱۱۱ ۴۰,۰۰۰ ۰۱-۰۲-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۳۸۰۱۰۱۲۹
۶۵ ۲۷۹****۰۵۳۱ ۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۷۲۷۷۱۹۹
۶۶ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۲۰۱۵۱۸۴۴
۶۷ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۷۳۵۵۴۸۴
۶۸ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۱۷۳۳۸۳۴۶
۶۹ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۵,۰۰۰ ۰۷-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۰۸۵۷۰۸۶۲
۷۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۸,۰۰۰ ۰۲-۰۱-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۰۳۶۷۱۴۵۷
۷۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۴۲۳۵۸۳۶
۷۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۲۱۱۸۰۷۱
۷۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۷-۱۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۱۸۲۳۳۵۳۹
۷۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۳۰-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۰۷۵۹۱۷۷۵
۷۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۶-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۸۸۲۰۳۷۰۷
۷۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۸۳۰۰۵۲۹۲
۷۷ ۰۹۴****۰۹۰۳ ۲,۰۰۰ ۰۹-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۷۷۷۹۵۸۹۹
۷۸ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۵,۰۰۰ ۰۸-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۷۵۵۵۷۳۲۵
۷۹ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳,۰۰۰ ۰۱-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۵۶۷۷۹۷۹
۸۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۱-۱۰-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۵۴۴۶۱۳۸
۸۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۲۹-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۶۱۴۲۱۶۳۹
۸۲ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۵۶۴۳۸۵۵۶
۸۳ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۴۵۰۲۴۲۷۳
۸۴ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۳۸۸۷۷۰۱۳
۸۵ ۳۹۵****۰۵۵۵ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۳۶۵۴۱۰۴۹
۸۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۲,۰۰۰ ۰۷-۰۹-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۲۹۷۳۷۴۵۳
۸۷ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۳۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۵۱۶۹۸۲۲۴۰
۸۸ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۹۸۸۹۹۱۱۱
۸۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۹۶۱۹۲۲۹۸
۹۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۷۳۶۰۵۳۵
۹۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۴۵۰۲۳۸۰
۹۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۰۸-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۴۱۳۳۳۰۰
۹۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۲,۰۰۰ ۰۵-۰۸-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۸۰۴۷۸۵۳۸
۹۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۳,۰۰۰ ۳۰-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۷۳۱۰۱۸۷۴
۹۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۶۷۰۷۳۸۴۱
۹۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۷,۰۰۰ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۶۶۲۰۶۱۲۲
۹۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۵۶۲۸۸۱۵۰
۹۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۴۳۲۳۰۹۳۳
۹۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۷۷۳۶۶۳
۱۰۰ ۷۶۹****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۸-۰۷-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۳۹۴۸۲۸۶۳
۱۰۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۳۲۵۳۳۵۱
۱۰۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۳۲۵۰۷۳۴
۱۰۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۰۷۹۰۷۱۴۱
۱۰۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۶۹۵۷۱۸۲
۱۰۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۱۵۰۵۶۷۴
۱۰۶ ۷۰۱****۰۹۱۴ ۴۷,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۹۹۲۱۳۵۰
۱۰۷ ۷۰۱****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۳۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۹۹۱۹۳۳۹
۱۰۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۸,۰۰۰ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۶۵۱۶۵۱۸
۱۰۹ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۳۲۹۵۰۸۶
۱۱۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۴,۰۰۰ ۲۴-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۷۰۳۱۰۳۱۵
۱۱۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۶,۵۰۰ ۲۱-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۵۴۱۵۳۳۹
۱۱۲ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۶۳۸۴۵۹۴۱
۱۱۳ ۵۸۲****۰۹۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۵۶۰۷۷۰۳
۱۱۴ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۵۲۸۲۴۷۴۳
۱۱۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۴۲۴۵۴۲۹۹
۱۱۶ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۳۹۴۷۷۴۷۸
۱۱۷ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۲-۰۵-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۳۶۵۹۵۰۲۶
۱۱۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۲۴۰۵۶۱۶۲
۱۱۹ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۴۸۸۱۷۴۸
۱۲۰ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۸-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۲۷۰۲۷۷۶
۱۲۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۱۱۰۱۱۰۵۱
۱۲۲ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۶۸۸۸۳۸۹
۱۲۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۶۱۰۳۴۹۳
۱۲۴ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۵۰۵۰۷۱۸
۱۲۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۰۲۷۷۶۶۹۳
۱۲۶ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۹۶۲۲۳۶۴۲
۱۲۷ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۰۴-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۹۰۳۳۵۰۳۴
۱۲۸ ۵۶۰****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۵۴۳۶۶۱۰
۱۲۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۵۲۲۲۶۲۴
۱۳۰ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۴۶۳۲۷۳۷
۱۳۱ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۴۳۱۵۹۷۱
۱۳۲ ۳۸۸****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۹-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۲۹۲۸۹۵۰
۱۳۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۳۰,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۴۹۴۲۰۳۲۵
۱۳۴ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۲۲-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۸۸۹۶۰۹۰
۱۳۵ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲,۰۰۰ ۲۰-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۶۴۴۴۷۸۲
۱۳۶ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۳۰۵۵۳۱۱
۱۳۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۲۲۸۰۵۷۷۵
۱۳۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۸,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۰۸۲۳۸۹۲۹
۱۳۹ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۰۴۴۵۰۸۹۵
۱۴۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۳۰-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۹۸۶۷۴۸۲۹
۱۴۱ ۹۱۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۲-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۸۸۶۴۷۶۴۰
۱۴۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۱-۰۱-۱۳۹۸ ۱۲۳۱۶۵۴۰۷۳۵۱
۱۴۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۶۳۲۳۰۷۹۰
۱۴۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۵,۰۰۰ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۵۹۸۱۴۸۴۱
۱۴۵ ۹۱۸****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۵۱۵۰۵۷۷۲
۱۴۶ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۹-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۵۷۷۸۳۴۳
۱۴۷ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۷,۰۰۰ ۱۷-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۴۲۷۲۱۱۶۶
۱۴۸ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۳۳۲۹۰۷۱۱
۱۴۹ ۰۵۲****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۲۶-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۱۳۳۸۵۵۹۹
۱۵۰ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۲۱,۰۰۰ ۲۶-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۱۳۱۳۸۰۷۵
۱۵۱ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۲۱-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۱۰۷۹۸۵۵۸۱
۱۵۲ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۹۱۱۹۶۸۷۴
۱۵۳ ۳۹۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۱۱-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۸۳۴۰۳۳۷۷
۱۵۴ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۷۰۲۸۲۵۲۸
۱۵۵ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۹۰۹۲۹
۱۵۶ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۸۱۱۹۳
۱۵۷ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۶۵۵۱۶۹
۱۵۸ ۴۹۱****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۲۴۵۳۷۳۴
۱۵۹ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۱۴-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۱۵۵۹۸۲۲
۱۶۰ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۳-۱۰-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۶۱۰۳۴۷۲۱
۱۶۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۴۱۲۴۳۴۳۸
۱۶۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۷۲۰۰۱۰۶
۱۶۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۶۴۱۸۲۲۷
۱۶۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۲۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۲۴۴۱۳۶۲
۱۶۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۸۵۰۳۷۴
۱۶۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۲۹۸۶۱۵
۱۶۷ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۵۳۰۰۹
۱۶۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۳-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۳۷۵۲۵۷۵
۱۶۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵۰۰ ۱۱-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۲۳۸۷۷۳
۱۷۰ ۴۷۵****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۲۱-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۲۲۵۰۲۲۸۵
۱۷۱ ۴۹۴****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۷۷۸۷۹۳۲
۱۷۲ ۶۱۵****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۵۱۸۸۴۶
۱۷۳ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۷۵۰۰۴۲
۱۷۴ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۲۳۷۶۶
۱۷۵ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۲۱۱۸۱
۱۷۶ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۱۰۷۷۴۰
۱۷۷ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۰۸۱۸۳۶
۱۷۸ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۹۸۵۶۱۲
۱۷۹ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۹۸۰۳۳۲
۱۸۰ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۳۹۱۱۱۰
۱۸۱ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۵۶۵۱
۱۸۲ **** ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۴۱۵۳
۱۸۳ **** ۱۰۰ ۰۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۱۶۲۲۸۵
۱۸۴ **** ۴,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۲۲۷۳۴۰۳
۱۸۵ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۴۶۵۳۸۱
۱۸۶ **** ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۸۴۶۵۲
۱۸۷ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۰۷۳۶۵۹۷۱

همراهان گرامی شما می توانید صدقات و خیرات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.