زکات فطریه عام

o

زکات فطریه عام

شمارنده پرونده: ۱۱۱
شماره پرونده: زکات فطریه عام
۲۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: زکات


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۲۴****۰۹۳۹ ۳۰,۰۰۰ ۲۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۷۸۱۸۶۱۹
۲ ۴۸۵****۰۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۰۶۰۰۶۵۵
۳ ۶۱۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۷۱۹۹۷۷۴
۴ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۸۶۴۱۳۲
۵ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۵۳۹۳۱۳
۶ ۷۲۸****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۳۷۲۵۶۷
۷ ۴۳۱****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۲۹۷۷۶۸
۸ ۳۶۰****۰۹۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۲۸۹۰۷۲
۹ ۸۳۲****۰۹۳۵ ۴۰,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۲۱۸۶۰۲
۱۰ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۶,۰۰۰ ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۷۹۶۱۹۸۲۵۷
۱۱ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۲۹-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۸۲۱۲۷۷۷۸
۱۲ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۱۳,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۵۶۰۱۸۲۹
۱۳ ۱۲۵****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۲۹۷۸۳۹۳
۱۴ ۱۱۳****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۲۷۸۹۳۴۶
۱۵ ۳۴۴****۰۹۰۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۲۴۶۹۵۴۸
۱۶ ۲۶۱****۰۹۳۰ ۹,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۲۳۱۳۷۸۲
۱۷ ۶۷۵****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۱۹۴۳۹۱۹
۱۸ ۶۷۵****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۱۹۴۲۹۸۹
۱۹ ۵۴۱****۰۹۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۱۹۴۱۹۰۶
۲۰ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۸ ۱۲۳۲۶۱۹۲۰۸۷۰
۲۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۲-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۱۲۳۸۴۳۹
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۱۸۰۱۹۰۳۳
۲۳ **** ۲۸,۰۰۰ ۳۰-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۹۶۵۵۲۹۷
۲۴ **** ۱۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۷۵۹۳۴۶۱
۲۵ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۷۵۸۸۷۴۶
۲۶ **** ۲۴,۰۰۰ ۲۸-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۷۳۵۶۱۲۰
۲۷ **** ۳۵,۰۰۰ ۲۷-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۵۸۰۳۲۶۱
۲۸ **** ۳۵,۰۰۰ ۲۵-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۳۴۶۴۰۴۰
۲۹ **** ۸,۰۰۰ ۲۴-۰۳-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۱۱۸۳۵۱۳۵

همراهان گرامی شما می توانید زکات فطریه عام خود را به صورت الکترونیکی پرداخت نمائید.