زنگ مهربانی 98

o

زنگ مهربانی 98

شمارنده پرونده: ۵۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۴۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

حس آسمانی بودن دارد وقتی با کمک  خود بتوانیم رویا های نیازمندی را تحقق بخشیم 
دست دراز کن تا آسمانی شوی ...
یاران مهربان 
به لطف ایزد متعال و کمک شما قصد داریم در شهریور ماه به یاری دانش آموزان نیازمند شهرمان برویم و برایشان کیف و  لوازم التحریر تهیه کنیم 

لطفا رسانه مهربانی باشید و در این امر خیر سهیم شوید


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۶-۱۳۹۸
۲ ۲۵۵****۰۹۱۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۸۷۹۹۱۸۵
۳ ۲۲۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۸۳۳۰۵۹۷
۴ ۳۳۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۳۹۸
۵ ۲۲۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۵۵۳۸۹۰۱
۶ ۹۶۶****۰۹۳۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۵۵۱۹۲۶۶
۷ ۴۶۰****۰۹۱۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۵۳۳۱۲۲۱
۸ ۷۱۲****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۴۴۳۸۸۵۹
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۸
۱۰ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۳۸۷۹۵۰۹
۱۱ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۳۸۵۱۱۲۹
۱۲ ۲۵۵****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۳۸۳۷۲۱۱
۱۳ ۹۰۱****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۳۸۲۸۱۲۴
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۸
۱۵ ۱۵۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۰۴۲۰۱۹۶
۱۶ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۹۰۴۱۴۵۷۴
۱۷ ۹۷۲****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۸
۱۸ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۸۹۵۴۹۲۶
۱۹ ۵۷۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۸۰۷۲۴۸۵
۲۰ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۷۰,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۷۹۴۹۶۴۶
۲۱ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۶۸۶۷۱۱۹
۲۲ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۶۲۷۵۵۰۶
۲۳ ۶۱۹****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۶۲۳۰۵۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۸
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۸
۲۶ ۸۸۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۶۲۰۸۲۰۰
۲۷ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۴۵۹۷۵۰۴
۲۸ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۴۵۹۵۶۹۵
۲۹ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۴۵۳۲۹۰۳
۳۰ ۵۱۹****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۴۵۲۷۵۷۵
۳۱ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۴۵۲۶۸۲۶
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸
۳۴ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸
۳۵ ۱۷۹****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۴۳۳۴۴۴۸
۳۶ ۱۳۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۲۸۲۵۸۴۶
۳۷ ۹۳۵****۰۹۱۴ ۷,۱۵۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸
۳۸ ۳۸۹****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸
۳۹ ۴۸۷****۰۹۱۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸
۴۰ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۲۶۶۶۰۰۱
۴۱ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۲۶۵۸۵۶۹
۴۲ ۴۸۵****۰۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۳۸۲۶۵۴۰۶۵
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۱-۰۶-۱۳۹۸

حس آسمانی بودن دارد وقتی با کمک خود بتوانیم رویا های نیازمندی را تحقق بخشیم دست دراز کن تا آسمانی شوی ... یاران مهربان به لطف ایزد متعال و کمک شما قصد داریم در شهریور ماه به یاری دانش آموزان نیازمند شهرمان برویم و برایشان کیف و لوازم التحریر تهیه کنیم لطفا رسانه مهربانی باشید و در این امر خیر سهیم شوید