زنگ مهربانی 97

o

زنگ مهربانی 97

شمارنده پرونده: ۱۳
شماره پرونده: زنگ مهربانی ۹۷
۷۴
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۳۲۱****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۴۲۷۵۱۶
۲ ۳۰۰****۰۹۱۴ ۶,۱۵۰ ۲۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۳۴۲۶۳۶۳
۳ ۱۳۰****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۲۱۴۵۸۸۷
۴ ۱۲۲****۰۹۱۷ ۵,۰۰۰ ۲۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۱۳۶۲۱۸۹
۵ ۹۱۹****۰۹۳۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۵۸۲۰۳۴
۶ ۵۳۳****۰۹۱۴ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۳۵۶۰۴۷
۷ ۹۱۹****۰۹۳۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۳۳۷۶۸۵
۸ ۱۰۰****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۲۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۳۳۳۵۴۶
۹ ۷۶۵****۰۹۳۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۱۱۹۸۵۱
۱۰ ۳۲۱****۰۹۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۵۰۰۱۱۱۵۰
۱۱ ۸۴۳****۰۹۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۲۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۹۵۹۸۳۵۰
۱۲ ۹۷۲****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۹۶۴۲۸۰
۱۳ ۸۶۷****۰۹۳۹ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۹۳۵۲۸۲
۱۴ ۷۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۴۳۰۴۳۹
۱۵ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۳۸۴۹۰۲
۱۶ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۱۹۴۶۸۱
۱۷ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۰۵۴۰۶۲
۱۸ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۰۵۰۰۱۳
۱۹ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۰۴۵۵۸۰
۲۰ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱۰۰ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۸۰۰۷۰۶۵
۲۱ ۴۲۱****۰۹۳۳ ۱۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۳۱۷۰۴۸
۲۲ ۱۳۴****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۳۱۳۴۳۶
۲۳ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۲۲۶۰۸۳
۲۴ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۲۲۳۲۶۷
۲۵ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۲۲۱۲۱۰
۲۶ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۱۶۵۶۳۶
۲۷ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۱۴۵۴۴۸
۲۸ ۶۶۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۶۱۴۰۵۳۴
۲۹ ۸۹۰****۰۹۳۶ ۱۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۵۸۹۴۵۷۸
۳۰ ۲۱۰****۰۹۸۷ ۱۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۵۵۲۱۰۹۲
۳۱ ۰۷۷****۰۹۳۹ ۱۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۵۵۱۵۱۹۲
۳۲ ۰۸۸****۰۹۳۳ ۱۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۵۵۰۸۷۷۹
۳۳ ۲۳۲****۰۹۱۷ ۱۰۰ ۲۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۵۵۰۵۸۱۸
۳۴ ۲۷۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۷۶۶۵۷۴
۳۵ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۷۵۹۲۶۴
۳۶ ۵۱۹****۰۹۳۳ ۴,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۶۰۹۹۹۴
۳۷ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۴,۲۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۶۰۷۴۰۹
۳۸ ۳۲۲****۰۹۳۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۶۰۲۶۰۶
۳۹ ۲۷۲****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۲۴۳۷۴۵
۴۰ ۳۰۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۴۲۱۰۹۷۴
۴۱ ۳۰۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۳۸۸۸۲۶۵
۴۲ ۰۶۶****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۲۴۱۴۵۸۴
۴۳ ۰۳۲****۰۹۳۷ ۵,۰۰۰ ۱۷-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۲۰۳۷۵۶۲
۴۴ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۱۰۰ ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۰۶۴۸۷۳۰
۴۵ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۱,۰۰۰ ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۰۵۴۸۴۰۶
۴۶ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۰۲۳۰۱۷۸
۴۷ ۵۸۱****۰۹۳۷ ۱۰۰ ۱۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۴۰۲۲۳۴۰۸
۴۸ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۹۱۹۸۵۰۳
۴۹ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۹۱۳۱۳۹۴
۵۰ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۹۱۳۰۴۳۳
۵۱ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۹۱۲۸۶۹۷
۵۲ ۰۰۰****۰۹۹۰ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۷۰۵۷۷۸
۵۳ ۲۹۱****۰۹۳۸ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۶۸۰۹۱۴
۵۴ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۶۵۵۹۴۸
۵۵ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۶۰۴۵۵۶
۵۶ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۶۰۲۱۳۹
۵۷ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۸۷۵۳۱
۵۸ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۷۲۱۳۳
۵۹ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۶۷۴۶۲
۶۰ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۴۵۹۵۰
۶۱ **** ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۴۰۶۱۲
۶۲ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۳۶۲۴۸
۶۳ **** ۱,۰۰۰ ۱۴-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۸۵۳۰۲۳۳
۶۴ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۷۶۰۸۵۱۶
۶۵ **** ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۶۸۳۳۹۴۱
۶۶ **** ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۵۷۱۹۴۷۷
۶۷ **** ۳,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۳۶۹۶۷۳۶
۶۸ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۳۵۹۷۵۲۲
۶۹ **** ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۳۲۸۵۷۰۸
۷۰ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۲۶۹۱۹۳۰
۷۱ **** ۵۵,۰۰۰ ۰۸-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۳۱۱۱۴۹۳۲
۷۲ **** ۵,۰۰۰ ۰۷-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۹۵۵۸۲۲۳
۷۳ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۸۴۲۲۰۰
۷۴ **** ۵,۰۰۰ ۰۶-۰۴-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۲۸۸۲۴۷۴۵

سعید محمدی

بسیار کار فرخنده است دل بچه ها در ایام مهرماه شاد شود


کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان نیازمند

در سال 96 ، 600 کیف به همراه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند فراهم شد

امسال با مهربانی شما چه تعداد دانش آموز نیازمند صاحب لوازم التحریر خواهد شد؟