خرید یخچال

o

خرید یخچال

شمارنده پرونده: ۵۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۹۸۱
۲۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۶۰۹,۰۰۰

تومان

-۹,۰۰۰

خانواده ای در شهرمان از نبود یخچال در منزلشان رنج می برند. پدر پیر خانواده از کار افتاده می باشد و با وجود چند بار تعمیر یخچال دوباره خراب شده و شش ماه هست که منزل بدون یخچال می باشد. به همت شما خوبان می خواهیم مبلغ مورد نظر جهت خرید یخچال را جمع آوری کنیم.
امید است که با کمکهای شما خیر خواهان و خیر اندیشان عزیز ، این پروژه تکمیل شده و منافع معنوی شما را برآورده کند.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۴,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۲۱۸۹۴۵۴
۲ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۵,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۲۱۷۳۱۴۲
۳ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۱۵۰۴۵۳۳
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸-۰۶-۱۳۹۸
۶ ۷۴۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۰۶۲۱۲۴۳
۷ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۰۰۵۸۰۲۲
۸ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۲۰۰۴۵۷۸۷
۹ ۴۸۵****۰۹۳۸ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۹۰۱۵۲۹
۱۰ ۱۱۱****۰۱۱۱ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۶۹۲۴۷۱
۱۱ ۱۵۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۶۲۵۱۲۲
۱۲ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۶۱۶۴۴۸
۱۳ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۶۱۳۰۱۲
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۷,۰۰۰ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸
۱۶ ۲۸۴****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۵۸۸۶۵۸
۱۷ ۴۲۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۵۴۳۲۵۱
۱۸ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۵۳۹۲۰۵
۱۹ ۶۰۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۸ ۱۲۳۴۱۹۳۷۵۷۲۲
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۶-۰۶-۱۳۹۸

خانواده ای در شهرمان از نبود یخچال در منزلشان رنج می برند. پدر پیر خانواده از کار افتاده می باشد و با وجود چند بار تعمیر یخچال دوباره خراب شده و شش ماه هست که منزل بدون یخچال می باشد. به همت شما خوبان می خواهیم مبلغ مورد نظر جهت خرید یخچال را جمع آوری کنیم. امید است که با کمکهای شما خیر خواهان و خیر اندیشان عزیز ، این پروژه تکمیل شده و منافع معنوی شما را برآورده کند.