خرید عینک برای سرپرست خانواده

o

خرید عینک برای سرپرست خانواده

شمارنده پرونده: ۱۳۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۱۶
۵
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴۵۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴۵۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده کارگر می باشد و با 5 سر عائله ناتوان در گذران زندگی ، با توجه به نسخه چشم پزشک ایشان نیازمند عینک می باشد 
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱
۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱
۵ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۲-۱۴۰۱

سرپرست خانواده کارگر می باشد و با 5 سر عائله ناتوان در گذران زندگی ، با توجه به نسخه چشم پزشک ایشان نیازمند عینک می باشد شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049