خرید تانکر آب و کمک هزینه معیشت

o

خرید تانکر آب و کمک هزینه معیشت

شمارنده پرونده: ۱۲۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۲۷
۲۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: مسکن
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰

بهمون خبر رسید که خانواده ای در اطراف شهر در شرایط سختی هستند از نزدیک شرایط را دیدیم ، محروم از انشعاب آب ، برق ، گاز می باشد. به طوری که از نهر آب پشت منزل برای شستشو استفاده می کند 
برآنیم با خرید تانکر آب شرایط استفاده از آب سالم را برایشان فراهم کنیم .
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۸-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۱۱-۰۸-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۸-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۸-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۰۸-۱۴۰۰

بهمون خبر رسید که خانواده ای در اطراف شهر در شرایط سختی هستند از نزدیک شرایط را دیدیم ، محروم از انشعاب آب ، برق ، گاز می باشد. به طوری که از نهر آب پشت منزل برای شستشو استفاده می کند برآنیم با خرید تانکر آب شرایط استفاده از آب سالم را برایشان فراهم کنیم . شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049