حمایت از زلزله زدگان قطور

o

حمایت از زلزله زدگان قطور

شمارنده پرونده: ۷۶
شماره پرونده: ۱۵۰۳
۶۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: کمپین ها

متأسفانه زلزله شماری کثیری از هم‌وطنان‌مان را در روستاهای قطور بی‌خانمان کرده است.
مرکز خیرین  می‌خواهد به سهم خود و با همکاری شما عزیزان، برای روستاهای آسیب دیده مواد غذایی ، و یا در روزهای  آینده برای تعمیرات ، احداث و تهیه مصالح ساختمانی اقلامی تهیه و ارسال نماید. به همین خاطر از همه خیرین و رئوفان همیشگی‌مان تقاضا داریم تا در اجابت این وظیفه انسان‌دوستانه ما را یاری دهند.

روش های جمع آوری کمک نقدی :
 1- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت 
2 - از طریق شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی

6037 6919 9012 5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۵۱****۰۹۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۱-۱۳۹۹
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۶-۱۲-۱۳۹۸
۳ ۸۷۶****۰۹۳۸ ۸۵۰,۰۰۰ ۲۴-۱۲-۱۳۹۸
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱-۱۲-۱۳۹۸
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۹۶,۰۰۰ ۱۶-۱۲-۱۳۹۸
۶ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۰۷۲۱۰۱۷
۷ ۸۶۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۸۰۰۸۴۸۳۳
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۸۲,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸
۹ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۹۹۴۲۸۸۳
۱۰ ۰۹۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۹۲۶۳۶۵۷
۱۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۸۶۴۷۵۹۴
۱۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۷۶۸۱۹۶۹
۱۳ ۸۶۴****۰۹۹۱ ۲۰,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۷۴۰۴۷۲۸
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱۳-۱۲-۱۳۹۸
۱۵ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۶۲۸۹۶۸۲
۱۶ ۸۸۱****۰۹۱۴ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۶۲۳۵۳۳۲
۱۷ ۵۵۹****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۹۹۲۶۶۳
۱۸ ۱۹۶****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۹۵۲۲۸۱
۱۹ ۴۸۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۶۶۶۰۱۶
۲۰ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۵۰۰۰۳۵
۲۱ ۹۱۵****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۳۳۴۴۶۸
۲۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۲۹۸۵۰۳
۲۳ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۲۹۷۶۵۵
۲۴ **** ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۵۲۹۶۷۴۷
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۹۴,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۱۲-۱۳۹۸
۲۷ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۲۱۷,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۴۳۱۱۷۶۰
۲۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۳۵۵۴۴۷۸
۲۹ ۰۳۳****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۳۵۵۴۵۸۶
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۸
۳۱ ۴۷۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۳۵۲۶۶۹۴
۳۲ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۲۱۱۷۳۵۹
۳۳ ۳۹۴****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۱۷۸۹۶۴۰
۳۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۱۴۸۹۴۱۵
۳۵ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۰۹۰۷۷۱۴
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۸
۳۷ ۳۰۳****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۰۶۹۲۱۵۱
۳۸ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۰۰۸۳۶۸۶
۳۹ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۷۰۰۷۹۱۰۴
۴۰ ۸۴۱****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۹۹۲۸۷۰۴
۴۱ ۵۲۰****۰۹۳۸ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۹۷۲۰۶۹۳
۴۲ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۲۰,۹۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۹۳۹۳۸۴۰
۴۳ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۹۱۲۳۴۶۳
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸
۴۷ ۳۶۱****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۸۹۶۶۵۳۹
۴۸ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۸۸۶۷۹۹۴
۴۹ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۸۴۶۰۲۶۱
۵۰ ۵۲۲****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۸۴۴۷۴۹۱
۵۱ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۱۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۸۱۰۵۶۹۳
۵۲ ۷۴۸****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۷۸۰۸۲۴۷
۵۳ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۷۷۸۴۱۳۲
۵۴ ۲۷۱****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۷۷۴۴۸۳۳
۵۵ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۷۷۲۵۳۵۱
۵۶ ۱۴۷****۰۹۳۸ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۷۶۵۳۶۲۳
۵۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶,۹۹۶,۰۰۰ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸
۵۸ ۲۹۴****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۳۶۰۸۴۴
۵۹ ۳۸۰****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۱۵۴۸۷۴
۶۰ ۸۷۲****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۱۱۴۱۷۹
۶۱ ۰۲۰****۰۹۹۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۰۹۰۵۷۸
۶۲ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۰۲۴۴۰۶
۶۳ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۰۲۲۳۴۱
۶۴ ۸۱۵****۰۹۱۴ ۴۸,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۰۱۸۰۷۸
۶۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۰۰۳۸۸۴
۶۶ ۰۶۶****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸ ۱۲۳۶۶۶۰۰۶۰۹۲
۶۷ ۵۴۰****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸
۶۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸
۶۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۶-۱۲-۱۳۹۸

متأسفانه زلزله شماری کثیری از هم‌وطنان‌مان را در روستاهای قطور بی‌خانمان کرده است. مرکز خیرین می‌خواهد به سهم خود و با همکاری شما عزیزان، برای روستاهای آسیب دیده مواد غذایی ، و یا در روزهای آینده برای تعمیرات ، احداث و تهیه مصالح ساختمانی اقلامی تهیه و ارسال نماید. به همین خاطر از همه خیرین و رئوفان همیشگی‌مان تقاضا داریم تا در اجابت این وظیفه انسان‌دوستانه ما را یاری دهند. روش های جمع آوری کمک نقدی : 1- از طریق درگاه بانکی مرکز خیرین و یا لینک پرداخت 2 - از طریق شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049