تهیه یخچال برای زوج جوان

o

تهیه یخچال برای زوج جوان

شمارنده پرونده: ۱۱۳
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۳۶۶
۵۴
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: جهیزیه
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰

با توجه به مشکلات اقتصادی ، خانواده در تأمین لوازم ضروری زندگی دچار مشکل شده اند و قصد داریم با تهیه یخچال برای این زوج ، کمک حال این خانواده باشیم.
امید آن را داریم تا با همیاری و کمک شما نیک اندیشان و خیرین عزیز  به انجام این مهم بر آییم و موجبات رضایت و خشنودی خداوند و شادی دل این زوج فراهم آید.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۵,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱-۰۳-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۰-۰۳-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۹-۰۳-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۴۰۰
۳۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۴۰۰
۳۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۸,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۴۰۰
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۴۰۰
۳۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۳۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۳۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۹,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۳۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۳۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۴۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۴۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۴۰۰
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۴۰۰
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۴۰۰
۴۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۴۰۰
۴۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۴۰۰
۴۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۴۰۰
۴۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۴۰۰
۴۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰
۴۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰
۵۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰
۵۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰
۵۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰
۵۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰
۵۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۷۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۴۰۰

با توجه به مشکلات اقتصادی ، خانواده در تأمین لوازم ضروری زندگی دچار مشکل شده اند و قصد داریم با تهیه یخچال برای این زوج ، کمک حال این خانواده باشیم. امید آن را داریم تا با همیاری و کمک شما نیک اندیشان و خیرین عزیز به انجام این مهم بر آییم و موجبات رضایت و خشنودی خداوند و شادی دل این زوج فراهم آید. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049