تهیه یخچال برای زن سرپرست خانوار

o

تهیه یخچال برای زن سرپرست خانوار

شمارنده پرونده: ۸۴
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۰۹۸
۵۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴,۲۰۰,۰۰۰

تومان

۰


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۲۴۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۲۰۰۰۷۹۶۹
۲ ۹۰۰****۰۹۰۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۹۱۳۰۳۲۹
۳ ۶۷۱****۰۹۳۵ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۹۰۳۴۰۵۰
۴ ۰۵۸****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹
۷ ۰۰۸****۰۹۳۶ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۷۸۰۷۸۳۵
۸ ۹۴۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۶۵۷۰۴۵۵
۹ ۳۹۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۵۶۹۶۰۶۳
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹
۱۲ ۴۲۰****۰۹۳۳ ۳۵,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹
۱۴ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۳,۰۰۰ ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۵۳۷۳۶۴۸
۱۵ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۴۴۵۵۴۱۸
۱۶ ۸۷۰****۰۹۰۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹
۱۷ ۰۳۰****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹
۱۸ ۰۲۰****۰۹۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۱۴-۰۳-۱۳۹۹
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹
۲۰ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹
۲۱ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹
۲۲ ۵۸۷****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹
۲۳ ۲۲۸****۰۹۳۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹
۲۴ ۱۳۵****۰۹۹۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۱۰۳۴۷۲۹۶
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۲۶ ۰۰۳****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۲۷ ۰۰۳****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۲۸ ۶۱۸****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۲۹ ۶۰۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۳۰ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۳۱ ۲۲۹****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۳۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۳۳ ۶۱۵****۰۹۳۹ ۲۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
۳۴ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۲-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۹۸۱۶۴۲۷
۳۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۷۸۶۶۰۲۹
۳۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶۶,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹
۳۷ ۹۳۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۷۷۱۴۲۱۶
۳۸ ۸۹۴****۰۹۳۵ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۳-۱۳۹۹
۳۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۳-۱۳۹۹
۴۰ ۳۶۱****۰۹۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۰۹-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۴۵۸۲۵۷۲
۴۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۲,۰۰۰ ۰۹-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۴۵۳۵۴۷۰
۴۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹
۴۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹
۴۴ ۸۰۲****۰۹۱۴ ۱۳۰,۰۰۰ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹
۴۵ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۲۵۳۷۱۲۳
۴۶ ۴۱۱****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۲۴۹۸۲۲۳
۴۷ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۱۶۲۲۹۹۵
۴۸ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۱۲۸۲۹۸۸
۴۹ ۶۷۲****۰۹۱۴ ۴۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۱۱۱۶۷۵۶
۵۰ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۸۷,۷۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۰۹۹۱۳۵۸
۵۱ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱۹,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ ۱۲۳۸۰۰۸۶۶۶۴۱
۵۲ ۹۳۵****۰۹۱۴ ۱۶,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹
۵۳ ۹۴۲****۰۹۱۴ ۱۷۷,۳۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹
۵۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹
۵۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹
۵۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۰۷-۰۳-۱۳۹۹

زن سرپرست خانوار با 3 سر عائله با کار کردن در منازل گذران زندگی می کند مدتیست یخچال ایشان خراب شده و قابل تعمیر نیست و توان خرید یخچال نو را ندارد. می خواهیم مبلغ مورد نظر برای خرید یخچال را جمع آوری کنیم . منتظر مهر بی پایان شما هستیم. مطمئنیم این بار هم در کنار هم دلی را شاد خواهیم کرد.  1- شماره کارت حقوقی به نام مرکز خیرین 6037 6919 9012 5049 2- درگاه بانکی یا دکمه پرداخت