تهیه یخچال برای زن سرپرست خانواده

o

تهیه یخچال برای زن سرپرست خانواده

شمارنده پرونده: ۱۱۸
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۱۰
۲۹
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۴,۱۰۰,۰۰۰

تومان

-۱۰۰,۰۰۰

مطلع شدیم پیرزنی همراه با نوه خود زندگی می کند و یخچال ایشان خراب شده با توجه به گرمای هوا ، لوازم خود را در یخچال همسایه ها قرار می دهد .
لذا از شما مهربانان تقاضا داریم مثل همیشه در  تهیه یخچال برای این مادر  ، یار و همراه ما باشید.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۷۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۶۷,۰۰۰ ۱۱-۰۶-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰
۲۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰
۲۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰
۲۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰
۲۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰
۲۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰
۲۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۴۰۰

مطلع شدیم پیرزنی همراه با نوه خود زندگی می کند و یخچال ایشان خراب شده با توجه به گرمای هوا ، لوازم خود را در یخچال همسایه ها قرار می دهد . لذا از شما مهربانان تقاضا داریم مثل همیشه در تهیه یخچال برای این مادر ، یار و همراه ما باشید. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049