تهیه یخچال

o

تهیه یخچال

شمارنده پرونده: ۱۹
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۶۷۵
۴۶
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۸۰۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده مردی بالای ۴۸ سال با ۴ سر عائله و کارگر 

مسکن روستایی ایشان به دلیل فرسودگی و نفوذ آب باران دچار آسیب و ریزش شده و لوازم منزل ایشان از بین رفته است .

لوازم منزل از قبیل موکت ، فرش ، پتو ، رختخواب ، اجاق گاز و ظروف تهیه شده و جهت تهیه یخچال نیازمند مساعدت می باشند .

می خواهیم مبلغ مورد نیاز برای تهیه یخچال را باهم جمع آوری کنیم .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۵۴۴****۰۹۳۳ ۱۲,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۸۵۷۰۷۱۶
۲ ۴۲۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۸۴۷۰۰۷۸
۳ ۸۱۶****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۸۴۶۵۸۴۲
۴ ۶۰۸****۰۹۱۴ ۳,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۹۶۳۱۸۶
۵ ۷۱۴****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۹۵۶۵۵۸
۶ ۲۱۳****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۸۶۸۱۵۵
۷ ۸۷۵****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۴۴۱۳۲۳
۸ ۸۷۷****۰۹۳۶ ۸,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۴۱۷۱۰۸
۹ ۲۱۱****۰۹۱۴ ۳۵,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۳۹۹۵۵۱
۱۰ ۲۶۶****۰۹۱۴ ۵,۴۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۳۸۳۲۰۶
۱۱ ۸۷۱****۰۹۳۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۰-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۳۸۰۰۶۰
۱۲ ۳۱۴****۰۹۳۳ ۲۰,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۱۹۷۵۴۱
۱۳ ۵۵۵****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۹-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۷۱۸۹۴۶۶
۱۴ ۵۹۶****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۵۴۰۷۱۸۳
۱۵ ۷۶۶****۰۹۳۷ ۱۵,۰۰۰ ۰۸-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۵۳۴۳۲۲۸
۱۶ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۲۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۵۱۶۰۲۹۳
۱۷ ۳۲۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۴۵۶۰۲۹۱
۱۸ ۸۵۴****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۴۵۰۶۵۶۶
۱۹ ۲۱۱****۰۹۱۲ ۱۵,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۴۴۶۵۱۷۱
۲۰ ۶۵۳****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۴۴۲۳۹۸۷
۲۱ ۴۵۱****۰۹۲۱ ۱,۰۰۰ ۰۷-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۳۹۳۲۴۲۳
۲۲ ۳۷۵****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۳۱۸۶۳۴۶
۲۳ ۲۱۹****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۲۹۴۳۸۴۵
۲۴ ۱۱۸****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۲۸۱۶۷۴۶
۲۵ ۳۸۱****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۲۶۴۹۵۰۲
۲۶ ۵۴۵****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۲۵۷۹۹۵۳
۲۷ ۷۲۰****۰۹۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۲۵۷۷۷۳۳
۲۸ ۷۵۲****۰۹۰۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۰۶-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۲۵۷۰۵۸۵
۲۹ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۸۷۷۹۹۷
۳۰ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۸۷۶۴۵۸
۳۱ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۸۶۲۲۴۹
۳۲ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۸۴۱۲۲۳
۳۳ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۸۳۹۲۶۸
۳۴ ۸۶۵****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۷۶۳۶۳۸
۳۵ ۵۶۶****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۷۶۰۸۸۶
۳۶ ۷۱۱****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۷۵۳۰۸۰
۳۷ ۰۲۴****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۷۰۶۹۴۷
۳۸ ۴۲۱****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۶۹۳۴۸۹
۳۹ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۶۴۶۳۵۳
۴۰ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۶۴۳۵۰۲
۴۱ ۳۹۷****۰۹۱۲ ۱۰۰ ۰۵-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۱۳۱۲۳۳۹
۴۲ ۱۳۳****۰۹۳۳ ۱,۰۰۰ ۰۴-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۹۰۰۵۳۸۲۱۴
۴۳ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۰۳-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۸۴۱۶۹۴۹
۴۴ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۷۹۰۴۰۷۳
۴۵ ۵۳۱****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۷۹۰۱۹۶۱
۴۶ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۰۲-۰۶-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۹۷۹۰۰۹۰۳

سرپرست خانواده مردی بالای ۴۸ سال با ۴ سرعائله و کارگر

مسکن روستایی ایشان به دلیل فرسودگی و نفوذ آب باران دچار آسیب و ریزش شده و لوازم منزل ایشان از بین رفته است

لوازم منزل ازقبیل موکت ، فرش ، پتو ، رختخواب ، اجاق گاز و ظروف تهیه شده و جهت تهیه یخچال نیازمند مساعدت می باشند .

می خواهیم مبلغ مورد نیاز برای تهیه یخچال را باهم جمع کنیم