تهیه گوشی برای فرزند خانواده

o

تهیه گوشی برای فرزند خانواده

شمارنده پرونده: ۱۲۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۳۴۴۲
۲۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان

۰

به هر حال عدم دسترسی به یک ابزار هوشمند باعث می‌شود بسیاری از دانش‌آموزان نیازمند از تحصیل خود محروم شوند. متاسفانه دانش‌آموز مورد نظر ما با توجه به عدم توانایی مادر در تامین هزینه های زندگی  بیش از گذشته در امر آموزش با مشکل مواجه شده است .
از این رو  برآن شدیم تا با تهیه گوشی ،  امکان فرصت برابر آموزشی را در ایام کرونا برای فرزند این مادر نیازمند فراهم سازیم.
شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی
6037
6919
9012
5049


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۴۰۰
۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۴,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۴۰۰
۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۴۰۰
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۶,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۴ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۵ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۶ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۷ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۸ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۱۹ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۲۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۲۱ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۲۲ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰
۲۳ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۴۰۰

به هر حال عدم دسترسی به یک ابزار هوشمند باعث می‌شود بسیاری از دانش‌آموزان نیازمند از تحصیل خود محروم شوند. متاسفانه دانش‌آموز مورد نظر ما با توجه به عدم توانایی مادر در تامین هزینه های زندگی بیش از گذشته در امر آموزش با مشکل مواجه شده است . از این رو برآن شدیم تا با تهیه گوشی ، امکان فرصت برابر آموزشی را در ایام کرونا برای فرزند این مادر نیازمند فراهم سازیم. شماره کارت حقوقی مرکز خیرین خوی 6037 6919 9012 5049