تهیه نخ کاموا برای مادر فداکار خانواده با فرزند معلول

o

تهیه نخ کاموا برای مادر فداکار خانواده با فرزند معلول

شمارنده پرونده: ۱۷
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۱۳۰۶
۳۴
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: اشتغال
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۳۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۲۵۶,۰۰۰

تومان

۴۴,۰۰۰

مادر فداکار خانواده همراه با مراقبت از فرزند معلول جسمی ، حرکتی شدید خود اقدام بافندگی با نخ کاموا می نماید و هزینه های زندگی را تامین می کند ، همسر ایشان با 4سرعائله و بالای 50سال سن نیز مبتلا به دیسک کمر می باشد.


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۴۷۵****۰۹۳۶ ۱,۰۰۰ ۲۱-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۳۳۱۰۴۱۳
۲ ۲۲۰****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۲۱-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۳۲۹۹۵۳۱
۳ ۶۳۴****۰۹۳۳ ۱۰,۰۰۰ ۲۱-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۲۳۹۵۷۰۰
۴ ۲۰۳****۰۹۱۴ ۱۱,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۱۷۱۵۱۴۱
۵ ۴۷۵****۰۹۱۲ ۳,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۱۵۷۷۴۵۴
۶ ۱۸۸****۰۹۳۶ ۱,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۱۴۶۴۹۷۷
۷ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۱۴۵۹۳۱۱
۸ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۱۴۵۴۲۹۶
۹ ۰۷۱****۰۹۱۴ ۹,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۰۷۸۹۷۸۸
۱۰ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۹,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۰۲۲۲۶۴۳
۱۱ ۳۰۸****۰۹۱۴ ۲,۰۰۰ ۱۹-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۸۰۱۶۹۲۳۷
۱۲ ۶۳۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۹۶۲۰۷۵۰
۱۳ ۹۴۹****۰۹۳۵ ۵,۰۰۰ ۱۷-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۸۷۲۳۰۷۴
۱۴ **** ۳,۰۰۰ ۱۷-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۸۷۱۵۶۲۳
۱۵ ۰۷۷****۰۹۹۰ ۲,۰۰۰ ۱۷-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۸۶۳۶۱۵۴
۱۶ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۶,۰۰۰ ۱۷-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۸۲۲۷۲۹۰
۱۷ ۵۷۵****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۷۴۳۸۸۷۶
۱۸ ۶۹۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۷۴۱۳۴۶۰
۱۹ ۹۷۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۷۴۰۷۶۴۷
۲۰ ۷۸۹****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۷۳۸۸۰۲۳
۲۱ ۵۷۵****۰۹۱۴ ۴,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۷۳۸۴۵۵۳
۲۲ ۱۶۷****۰۹۳۳ ۶,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۶۲۶۰۳۴۷
۲۳ ۹۹۰****۰۹۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۶۲۳۵۴۹۱
۲۴ **** ۳,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۶۲۳۳۶۴۷
۲۵ ۰۶۴****۰۹۳۶ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۶۲۳۲۸۰۲
۲۶ ۰۱۲****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۶۰۴۶۷۶۱
۲۷ ۲۷۱****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۶۰۴۰۴۷۰
۲۸ ۶۳۰****۰۹۱۴ ۴,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۵۷۲۹۹۸
۲۹ ۳۲۱****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۵۱۹۸۳۱
۳۰ ۱۳۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۴۸۵۱۵۴
۳۱ **** ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۲۳۷۰۰۹
۳۲ ۷۶۵****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۱۵-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۵۲۱۹۷۳۴
۳۳ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۳۸۳۴۰۸۵
۳۴ ۶۲۲****۰۹۳۹ ۵,۰۰۰ ۱۳-۰۵-۱۳۹۷ ۱۲۲۸۷۳۵۹۶۴۳۳

مادر فداکار خانواده همراه با مراقبت از فرزند معلول جسمی ، حرکتی خود  اقدام به بافندگی با نخ کاموا می نماید و هزینه های زندگی را تامین میکند همسر ایشان با 4سرعائله و بالای 50 سال سن نیز مبتلا به دیسک کمر می باشد.

می خواهیم در کنار هم مبلغ مورد نیاز برای تهیه نخ کاموا را باهم جمع آوری کنیم 

فراموش نکنیم با اطلاع رسانی به دوستان خیلی زودتر تکمیل خواهد شد