تهیه ماشین لباسشویی دوقلو برای مادر سرپرست خانوار

o

تهیه ماشین لباسشویی دوقلو برای مادر سرپرست خانوار

شمارنده پرونده: ۳۰
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۲۷۴۲
۵۳
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: معیشت
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۱,۱۰۰,۵۰۰

تومان

-۵۰۰

مادر سرپرست خانوار با دو فرزند خردسال ، و با توجه به مسئولیت سرپرستی دو فرزند و تامین نیازهای اولیه آنها دچار ضعف جسمانی بوده و افراد نیکوکار برای مدتی مسکن رایگان در اختیار شان قرار داده اند . این مادر فداکار نیازمند ماشین لباس شویی برای منزل می باشد تا از انتقال لباس ها به منزل فامیل و همسایه ها برای شستشو خلاصی یابد.

می خواهیم در کنار هم برای این مادر سخت کوش مبلغ خرید ماشین لباسشویی دوقلو را جمع آوری کنیم .

امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم مشکل ایشان را تا جایی که در توانمان است حل کنیم.

nikookarikhoy.ir


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۰۲۱****۰۹۳۰ ۶۳,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۲۰۲۵۷۰۷
۲ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۹۷۹۳۹۳
۳ ۵۴۰****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۸۶۹۶۵۸
۴ ۶۰۵****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۷۸۹۷۷۳
۵ ۰۲۷****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۷۷۰۱۲۱
۶ ۰۸۰****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۷۱۵۲۸۶
۷ ۲۷۰****۰۹۳۳ ۳۷,۵۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۶۲۵۱۷۶
۸ ۰۳۸****۰۹۱۴ ۱۳,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۲۵۳۴۵۸
۹ ۲۷۳****۰۹۳۶ ۳۰,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۲۵۱۳۲۹
۱۰ ۲۰۹****۰۹۱۴ ۱۷,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۲۳۲۷۳۴
۱۱ ۳۹۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۲۰-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۱۲۳۱۵۹۷
۱۲ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۹,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۰۳۹۸۱۶۱
۱۳ ۶۲۰****۰۹۱۴ ۱,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۳۰۳۹۴۴۵۶
۱۴ ۰۷۳****۰۹۳۰ ۵,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۹۴۱۹۲۵
۱۵ ۲۰۰****۰۹۳۳ ۱۲,۰۰۰ ۱۹-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۸۹۹۸۵۶
۱۶ ۷۵۷****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۸۰۰۵۸۳
۱۷ ۲۲۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۷۹۶۰۴۲
۱۸ ۷۳۳****۰۹۱۲ ۱۶,۵۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۲۶۴۶۵۷
۱۹ ۸۵۷****۰۹۳۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۹۲۵۸۶۹۲
۲۰ ۲۱۱****۰۹۲۱ ۸,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۸۹۲۴۵۲۵
۲۱ ۹۵۰****۰۹۱۴ ۱۳,۵۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۸۹۲۱۴۴۳
۲۲ ۴۲۱****۰۹۳۳ ۱۵,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۸۹۰۰۱۹۶
۲۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۸-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۸۵۸۱۹۵۶
۲۴ ۴۷۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۸۴۳۵۲۵۸
۲۵ ۵۲۱****۰۹۳۹ ۱۵,۰۰۰ ۱۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۸۴۳۲۷۳۱
۲۶ ۸۲۸****۰۹۳۹ ۵۰,۰۰۰ ۱۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۷۳۶۴۴۶۹
۲۷ ۴۲۰****۰۹۱۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۷-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۷۳۳۸۶۹۳
۲۸ ۶۷۷****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۶۰۰۳۴۴
۲۹ ۸۰۰****۰۹۱۴ ۱۴,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۴۶۲۲۱۳
۳۰ ۵۶۳****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۴۶۰۰۰۲
۳۱ ۶۰۶****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۳۵۹۷۰۵
۳۲ ۶۳۳****۰۹۳۳ ۵,۰۰۰ ۱۶-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۳۵۸۹۰۸
۳۳ ۶۴۹****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۲۳۲۹۶۸
۳۴ **** ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۱۷۸۰۲۳
۳۵ ۸۷۳****۰۹۳۹ ۱,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۱۷۳۷۷۳
۳۶ ۴۴۱****۰۹۱۲ ۵۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۰۹۷۴۱۶
۳۷ ۸۷۰****۰۹۳۶ ۱۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۶۰۴۴۲۲۲
۳۸ ۶۹۰****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۶۱۵۲۹۲
۳۹ ۰۳۶****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۵۴۷۶۱۷
۴۰ ۳۳۳****۰۹۳۶ ۴۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۵۴۳۹۷۶
۴۱ ۴۲۱****۰۹۲۱ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۴۳۲۹۹۷
۴۲ ۲۳۴****۰۹۱۲ ۲۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۴۲۹۹۷۹
۴۳ ۸۸۵****۰۹۱۴ ۵,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۵۴۱۴۶
۴۴ ۴۱۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۲۹۰۲۴
۴۵ ۷۶۶****۰۹۳۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۲۴۳۰۹
۴۶ ۸۳۳****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۵-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۵۰۲۲۲۹۸
۴۷ ۹۸۷****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۹۶۲۶۰۱
۴۸ ۰۳۰****۰۹۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۹۵۳۱۱۴
۴۹ ۸۹۵****۰۹۳۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۹۳۷۳۹۹
۵۰ ۴۲۱****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۹۲۸۵۴۲
۵۱ ۹۵۴****۰۹۳۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۹۰۷۶۶۲
۵۲ ۶۰۸****۰۹۱۷ ۲۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۸۹۶۸۹۶
۵۳ ۱۸۱****۰۹۱۹ ۳۰,۰۰۰ ۱۴-۰۹-۱۳۹۷ ۱۲۳۰۲۴۸۹۴۹۱۷

مادر سرپرست خانوار با دو فرزند خردسال ، و با توجه به مسئولیت سرپرستی دو فرزند و تامین نیازهای اولیه آنها دچار ضعف جسمانی بوده و افراد نیکوکار برای مدتی مسکن رایگان در اختیار شان قرار داده اند . این مادر فداکار نیازمند ماشین لباس شویی برای منزل می باشد تا از انتقال لباس ها به منزل فامیل و همسایه ها برای شستشو خلاصی یابد.

می خواهیم در کنار هم برای این مادر سخت کوش مبلغ خرید ماشین لباسشویی دوقلو را جمع آوری کنیم .

امیدواریم با کمک شما عزیزان بتوانیم مشکل ایشان را تا جایی که در توانمان است حل کنیم.

nikookarikhoy.ir