تهیه دندان مصنوعی

o

تهیه دندان مصنوعی

شمارنده پرونده: ۹۵
شماره پرونده: ۱۵۰۳۰۰۳۴۰
۱۰
تعداد حمایت ها:
دسته بندی: درمان
مبلغ مورد نیاز: پرداخت ثابت:

تومان

۸۵۰,۰۰۰

تومان

۰
مجموع مبالغ: مبلغ باقیمانده:

تومان

۸۵۰,۰۰۰

تومان

۰

سرپرست خانواده کارگر و مستأجر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های دندان مصنوعی یک سال هست که بدون دندان غذا می خورد و دچار درد معده شده است .
بر آن شدیم تا با همکاری همدیگر هزینه این اقدام را جمع آوری کنیم .


# شماره تلفن مبلغ (تومان) تاریخ شماره رسید
۱ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۹۹۹۵۶۹
۲ ۴۲۳****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۹۹۳۸۳۹
۳ ۰۹۲****۰۹۱۴ ۱۲,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۷۸۱۵۹۷
۴ ۵۵۷****۰۹۰۱ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۴۹۴۰۱۷
۵ ۷۱۰****۰۹۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۴۸۲۰۰۲
۶ ۹۳۹****۰۹۱۴ ۲۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۱۴۹۱۲۸
۷ ۳۰۷****۰۹۱۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۱۰۳۷۶۲
۸ ۴۲۹****۰۹۱۴ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۴۰۳۶۸۲۶
۹ ۶۴۵****۰۹۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹ ۱۲۴۰۵۳۹۹۴۸۵۶
۱۰ ۰۰۰****۰۹۱۰ ۴۶۸,۰۰۰ ۱۶-۰۷-۱۳۹۹

سرپرست خانواده کارگر و مستأجر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های دندان مصنوعی یک سال هست که بدون دندان غذا می خورد و دچار درد معده شده است . بر آن شدیم تا با همکاری همدیگر هزینه این اقدام را جمع آوری کنیم .